Pasha-Parking 1A

Equity
A parking solution that helps everyone
€219,200
total amount raised
  • Backed by over 130 investors
  • Benefits from the Tax Shelter advantage
This campaign has been closed
This campaign has ended. If you have any more questions or remarks, do not hesitate to contact us via info@spreds.com.

Johan G

Beste,
een lege plaats / gat in de markt!

Toch enkele vragen:
- zijn deze "nummerplaataanduidingen" gebonden aan regels qua vorm, plaatsing en kleur?
- hoe worden deze digitale nummerplaten van werkspanning voorzien?
- welke draadloze verbinding wordt er gemaakt met de digitale nummerplaten?
- is 50€ de kostprijs of de verkoopprijs van de digitale nummerplaten?
- hoe gaan jullie de digitale nummerplaten beveiligen tegen diefstal / hacking
- wie betaalt een nieuwe digitale nummerplaat na diefstal / defect / ...

Succes gewenst,
vg,
Johan

Salvatore A

Beste Johan,

Dank voor uw interesse.
Hierna beknopte antwoord op uw verschillende vragen.
Er bestaan geen regels betreffende de digitale nummerplaat. Ze heeft de visuele identificatie van Pasha.
De gebuikte batterij heeft een levensduur van 2 jaar.
De digitale nummerplaat is gelinkt met de App via een laatste generatie Bluetooth-verbinding.
De verkoopprijs van deze plaat is lager dan 50 euro en wordt ter beschikking gesteld van de garagehouder.
De omvang ervan is klein (120mm/80mm/20mm). Het wordt opgehangen middels een hechte systeem op de garagepoort en dus moeilijk vatbaar voor diefstal of vandalisme. Wat betreft de hacking, is de communicatie protocole tussen App en digitale nummerplaat beveiligd.
In geval van diefstal wordt deze door Pasha Parking vervangen op onze kosten 1maal per jaar voor elke garagehouder.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Mvg,
Pasha-team

Johan G

Beste,
wat met volgende stellingname :

“De algemene regel luidt dat het verboden is om te parkeren voor een garage die er ook uitziet als een garage”, zegt Rudi Wagelmans, verkeersexpert bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie. “Of er een sticker met de nummerplaat aan hangt of niet, maakt niet uit .”

Die nummerplaat hang je er echter beter toch aan. “Zo kan je je eigen wagen voor je garagepoort parkeren zonder zelf het risico te lopen geverbaliseerd te worden. Die nummerplaat is dus vooral bedoeld voor de controlerende politie.”

Er mogen ook meerdere nummerplaten toegevoegd worden. “De bewoner mag ook de nummerplaten van de andere gezinsleden aan de garagepoort hangen”, zegt Wagelmans. “Zo kan je ook die andere auto’s voor de deur parkeren.”

Maar opgepast, als die garage zich in een betaalstraat bevindt , moet betaald worden voor het parkeren van de tweede wagen voor de eigen garagepoort. “En als je maar één bewonerskaart hebt, kan je die tweede wagen ook niet voor de eigen garage zetten.

Graag verduidelijking in jullie voorwaarden en bevestiging dat men geen twee keer moet betalen in een betaalstraat (met andere woorden, als ik een Pasha gebruiker betalend voor mijn garagepoort laat parkeren, mag ik dan zelf gratis in mijn garage staan en/of mag ik dan zelf gratis in de straat parkeren met mijn bewonerskaart)?

Salvatore A

Beste,

De verkeersexpert heeft het hier over de zogenaamde “valse garages”. Hiermee wordt bedoeld dat een garage als zodanig wordt beschouwd van zodra het van buiten uit als een garage uitziet en dat een wagen hierin kan parkeren, ongeacht het effectief gebruik van de ruimte binnenin.

Dit werd als dusdanig bepaald door het Hof van Cassatie in haar arrest d.d. 16/11/1993 aangezien de wetgever geen definitie heeft voorzien voor “inrij” ( garage).

In concreto betekent dit dat eender wie voor uw garage (ook “vals”) kan parkeren zolang zijn nummerplaat leesbaar weergegeven is op de garagepoort en dit gelet op de voorwaarde van artikel 25.1.3 van het Verkeersreglement.

Normaalgezien, kan er op de openbare weg voor een garage maar een wagen geparkeerd staan. Er is echter geen plaats om een tweede wagen te parkeren gelet op de beperkte breedte van de garagepoort.

Waar de verkeerexpert het echter niet juist heeft, is aangaande de betalende zones.

Zo is regelgeving mbt tot betalend parkeren (betalende zones) niet toepasselijk is op voertuigen geparkeerd voor de garages en dit gelet op het parkeerverbod van artikel 25.1.3 van de Wegcode.

Aangezien, in principe, ongeldig parkeren (wanneer nummerplaat niet weergegeven is op garagepoort) voor een garage een overtreding inhoudt zijn gemeenten luidens artikel 1 van de wet van 22/02/1965 niet bevoegd om op deze parkeerplaatsen enige retributie te heffen.

Dit principe werd expliciet herhaald in het cassatiearrest van 05/11/2010:

“De gemeenten kunnen geen parkeerplaatsen ter beschikking stellen waar het op grond van de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer verboden is te parkeren; zij kunnen dan ook geen aanspraak maken op een parkeerretributie voor voertuigen die op die plaatsen geparkeerd staan (Enig art., Wet 22 feb. 1965)”.

Voor zover nodig, uiteraard, kan u met een bewonerskaart elders parkeren in uw buurt ( dan voor uw garage). Dit is juist de reden waarom de bewonerskaart in het leven is geroepen.

Alvast bedankt voor uw vraag, dewelke duidt op een beduidend interesse in ons project.

Johan G

Bedankt voor julie uitvoerige antwoord.
Helaas zou dit betekenen, in combinatie met jullie betaalsysteem, dat de eigenaar van een garage geld kan vragen voor zijn gratis parkeerplaats en tegelijk met zijn bewonerskaart elders in de zone een betalende plaats kan innemen (en al dan niet betalen). Dit lijkt mij contraproductief en moeilijk aanvaardbaar voor de andere bewoners / de gemeente.
Hoe kunnen jullie dit vermijden? De combinatie met een bewonerskaart lijkt niet verenigbaar, of hebben jullie betere oplossingen?
De wet en het arrest klinken logisch als het gaat over gratis parkeren door de eigenaar van de garage (of haar/zijn familie en kennissen) met aanduiding van nummerplaat, maar de logica gaat m.i. minder op voor derden die wel aan de eigenaar betalen, maar niet aan de gemeente ... terwijl ze uiteindelijk parkeren waar het door nummerplaataanduiding niet verboden is.
Belangrijkt lijkt mij ook dat het in dit geval niet de eigenaar is die de nummerplaataanduiding doet, maar Pasha.
Misschien is er voor elke nummerplaat nog een expliciete goedkeuring door de eigenaar?

Salvatore A

Beste,

Het maakt geen twijfel meer uit dat Pasha Parking een echte oplossing biedt en voor de weggebruikers en voor de gemeenten. Indien u hierover meer info wenst, aarzel niet om ons te contacteren via info@pasha-parking.com

Ben W

Beste,
Als ik de excel sheet goed begrijp, is er momenteel ongeveer 220K kapitaal gestort in de vennootschap. Vermits er nog niets echt ontwikkeld is, behalve een idee, is de vraag waarom dit reeds gewaardeerd wordt aan 1,75M. Wat is de rationale achter deze hoge waardering?

Salvatore A

Beste,

Zoals u o.a. op de video presentatie zal mogen vaststellen, is Pasha geen louter project meer.

De ontwikkeling van haar Services, m.n. de webapplicatie en de interactieve nummerplaat zijn intussen ontwikkeld en operationeel. Deze ontwikkeling is de vrucht van 2,5 jaar Research&Development en verantwoord derhalve op een realistisch en risico-arm niveau de waardering van PASHA PARKING op 1.75M.

Deze waardering is aanvaard door onze privaat co-investeerders, die immers vereist zijn voor de crowdfunding-campagne en is gebaseerd op volgende criteria:

- Sector en specialitiet van de activiteit (nichemarkt).
- De financiele voorzieningen tegen 2021.
- Intellectual property van Pasha (gedeponeerd merk en brevet)
- Research&Development:
Hardware: ontwikkeling van de interactieve nummerplaat
Software: Pasha App en Website
Legal: Juridisch analyse, fiscaal expertise en politieke samenwerking met FOD Mobiliteit en FOD Financiën moo voordelig fiscaal regime van deeleconomie
Vergelijkng met de waardering van gelijkaardige « marketplaces » .

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en blijven natuurlijk beschikbaar voor verder info.

Mvg,

Pasha-team

Pascal D

Beste, schitterend initiatief!
In welke steden en regio’s gaat dit initiatief van start ?

Salvatore A

Dank voor uw interesse!
We gaan deze lente van start in Brussel, Antwerpen en Luik. Tegen eind 2019 ontwikkelen wij ons project in de voornaamste belgische steden.
mvg

André H

Bonjour, et bravo pour l'idée.
Je me fais les réflexions suivantes:
1. La longueur d'une voiture dépasse de loin la largeur d'une porte de garage traditionnelle (+/- 240cm).
2. Bon nombre de portes de garage en ville donnent accès à des parkings intérieurs.

Dès lors, sur Bruxelles par exemple, quel est le potentiel de portes de garages permettant le stationnement d'une voiture (espace de +/- 4m)?

Et sur ce potentiel combien de personnes espérez-vous convaincre de participer au projet?

Salvatore A

Bonjour,
Merci pour votre commentaire.

Pour la région bruxelloise, nous disposons d'une base de donnée géographique des entrées de garages. Grâce à un logiciel spécifique, des analyses sur cette base de donnée peuvent être effectuées.
Couplée à ce traitement informatisé, une analyse du terrain a également été réalisée, nous permettant d'apporter une réponse aux nombres de garages potentiels à Bruxelles.
Le nombre de garage est de l'ordre de 50'000.
Le nombre de signalétique à déployer sur Bruxelles, tel que repris dans le plan financier, est de 3'000 pour la fin 2021. Nous visons de 800 à 1000 signalétique pour cette année 2019.

Concernant la longueur de l'emplacement devant le garage :
En plus de la largeur de la porte de garage (+/- 240cm), il faut ajouter 50-70 cm pour les rayons de giration (de part et d'autre).
Pour la première version de notre application (Minimum Viable Product), nous ne prenons pas en compte le facteur de la longueur de la place. Si on remarque que cela devient un problème, nous classifierons les emplacements selon leur longueur.
Nous avons déjà élaboré la procédure automatique qui permettrait de connaître la longueur de l'emplacement.

Nous restons à votre disposition pour toute autre information.

Bien à vous,

paul D

hoe zit het met parkeren in een straat voor buurtbewoners.
Moet je ook geen bewonerskaart in je auto leggen om er te kunnen parkeren of zoals in Brugge waar je je bezoeker digitaal moet registreren

Salvatore A

Beste,

De regeling ivm het parkeren voor een garagepoort is dezelfde, ongeacht het een bewonersstraat is of een parkeerzone ( blauwe, rode zone,...).

Het parkeerverbod voorzien in artikel 25.1.3 van de Wegcode geldt voor alle garages onverlet de reglementering ivm de stationnering.

De enige voorwaarde om geldig te parkeren luidens dit artikel is dat uw nummerplaat op een leesbare manier verschijnt op de garagepoort. Dit is dus hetgeen PASHA mogelijk maakt met haar digitale nummerplaat.

In een bewonerstraat dient u dus niet over een bewonerskaart te beschikken om geldig te parkeren voor een garage. De bewonerskaart geldt dus enkel in geval dat de bezitter niet voor zijn eigen garage parkeert.

Hetzelfde geldt voor de blauwe zone (beperkte parkeertijd). Dienaangaande bepaalt artikel
27.6 van de Wegcode expliciet dat:
"De beperkte parkeertijd, bedoeld in 27.1. en 27.2. is niet van toepassing op de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op die inrij is aangebracht."

In de blauwe zone dient u dus geen blauwe schijf te plaatsen als u voor de garage parkeert; er geldt bovendien geen tjjdbeperking van maximaal twee uur!

Meer nog, zelfs de betalende zone is niet van toepassing voor voertuigen die geldig ( i.e. nummerplaat op garagepoort) geparkeerd staan voor garages. U hoeft dus parkeerautomat ook niet te betalen!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

mvg

Bert M

Een parkeerkost van bijna 3 euro per uur tijdens piekmomenten in straten waar je verder gratis parkeert, is m.i. te hoog om parkeerders te overtuigen.
In een betalende parkeerzone heb je een dubbele kost. Wie zal er bereid zijn om pakweg 6 euro per uur te betalen?
Verder vraag ik me af of dit wettelijk is. Je 'verhuurt' immers een deel van de openbare weg.

Salvatore A

Beste Bert,

Allereerst, dank voor uw interesse. Uw vraagstelling is immers van uiterst belang. Het is inderdaad zo dat de parkeerkost o.a. bestudeerd is in functie van de parkeerzones. Er dient echter een en ander te worden verklaard dienaangaande.

Waar in de actuele situatie, luidens artikel 27.1.2 van het Verkeersreglement, parkeren in de blauwe zone beperkt is tot twee uur, geldt deze regeling niet voor wagens geparkeerd voor de garages (inrij).
De Wetgever heeft immers recentelijk een nieuw artikel 27.6 voorzien waarbij voertuigen die geparkeerd staan voor garages niet onderworpen zijn aan de regels met beperkte parkeertijd (blauwe zone).
Pasha-parkeerders moeten bijgevolg geen parkeerschijf plaatsen en genieten dus van een onbeperkte parkeertijd ( ipv max twee uur).

Verder, nog meer voordeliger, is het zo dat de regelgeving mbt tot betalend parkeren (betalende zones) niet toepasselijk is op voertuigen geparkeerd voor de garages en dit gelet op het parkeerverbod van artikel 25.1.3 van de Wegcode.

Aangezien, in principe, ongeldig parkeren ( wanneer nummerplaat niet weergegeven is op garagepoort) voor een garage een overtreding inhoudt zijn gemeenten en regio's niet bevoegd om op deze parkeerplaatsen enige retributie te heffen.
Dit principe is gehuldigd in een cassatiearrest van 5 november 2010.

De hierboven besproken zones, vormen de "core" van onze zonale strategie. Niet alleen zijn pasha-parkeerders bevrijd van de parkeerautomaat, maar zij genieten bovendien ook nog van onbeperkt parkeertijd.

Tot slot, uw vraag ivm het openbaar domein, verdient een woordje uitleg over onze activiteit.
Pasha is een onderneming die garagehouders en bestuurders in contact brengt via een mobile App dewelke toelaat bestuurders wettelijk te parkeren dmv een interactieve nummerplaat.

De wetgever heeft echter deze parkeerplaatsen gereglementeerd en voorbehouden aan " voertuigen waarvan de nummerplaat leesbaar op de inrij is aangebracht." Dit is in se hetgeen PASHA mogelijk maakt.

De activiteit van PASHA heeft geenszins betrekking op het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen op de openbare weg, noch is er sprake van verhuring van parkeerplaats.

Wij hopen u hiermee verder te hebben geholpen en blijven uiteraard ter uwer beschikking voor verdere informatie.

Met vriendelijke groeten

Philippe D

D'abord bravo pour votre projet adapté à la réalité belge, j'ai trois questions :

Si je comprends bien, le client doit connaitre dès le départ sa durée de parking, existe-t-il des possibilités de débordement?

Combien vaut le compteur numérique qui doit être installé sur la porte de garage et qui le prend en charge?

En matière de TVA, le particulier effectue une prestation de service (concession du droit de se parquer devant son garage), pourquoi serait-t-il exempté de la taxe, n'existe-t-il pas une distorsion de concurrence puisque seulement une petite moitié de la prestation est taxée?

Salvatore A

Cher Philippe,
Nous vous remercions pour ce message et apportons les trois éléments de réponse suivants :
1) le client/utilisateur/conducteur ne doit pas connaître dès le départ la durée exacte de son parking ; cependant, il doit connaître son besoin maximal.
En effet, pour rappel, à travers la carte des emplacements disponibles en temps réel de l'application, le client voit les emplacements avec leur temps maximal de disponibilité.
Par exemples :
- pour une réunion d'environ 2h, l'utilisateur choisira un emplacement avec au moins 3h de disponibilité.
- pour une course de 45min, l’utilisateur choisira un emplacement avec au moins 1h de disponibilité.
Lorsque le client est stationné, en rue, devant le garage et a introduit son numéro de plaque d'immatriculation via l'application, il appuie sur le bouton "start" pour démarrer l'affichage de son numéro de plaque sur la signalétique digitale. Lorsqu'il part, il appuiera sur le bouton "stop" pour mettre fin à son affichage et le temps sera à ce moment-là comptabilisé.
Nous avons prévu sur l'application des notifications au client, afin de le prévenir si le temps maximal de disponibilité arrive à sa fin. En cas, de dépassement du temps maximal de disponibilité, le numéro de plaque d'immatriculation sera automatiquement effacé mettant le client en défaut par rapport à l'alinéa 3 de l'article 25.1 du code de la route (sanctionné d'un montant de 55€).
2) Le prix de revient de la signalétique digitale (compteur numérique) est de moins de 50 €. Celle-ci est mise à disposition gracieusement au propriétaire du garage.
3) Nous avons fait appel aux meilleurs juristes et fiscalistes afin de bien définir l'activité de Pasha Parking :
A travers l'application mobile et des signalétiques digitales, Pasha Parking met en relation propriétaires de garage et conducteurs.
Via l’application mobile, le propriétaire définit les disponibilités de la signalétique digitale apposée sur la porte du garage et les conducteurs affichent leur signe d'immatriculation sur la signalétique digitale disponible choisie, leur permettant ainsi de se stationner en rue devant le garage, en toute légalité.
En complément de réponse, l'article 25.1 alinéa 3 du code de la route "Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès" donne le droit de stationnement à tout véhicule dont le signe d'immatriculation est reproduit sur l'accès carrossable.
En d'autres mots, le propriétaire du garage (accès carrossable) ne concède pas le droit de se parquer. Ce que fait, concrètement le propriétaire, est de définir les plages de disponibilité de la signalétique apposée sur son accès carrossable afin qu'un membre de la communauté Pasha puisse afficher son signe d'immatriculation sur cette signalétique digitale, rappelons-le, mise à disposition par Pasha Parking.
N’hésitez pas à nous demander certaines précisions si nécessaire.
Nous mettons tout en place afin d’offrir un service complet « qui arrange tout le monde » !