Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij overlijden?

In geval van overlijden van een belegger moet Spreds onverwijld door de erfgenamen en/of begunstigden van de nalatenschap op de hoogte worden gebracht. Spreds zal dan tijdelijk de rekening van de overledene bevriezen. Zodra Spreds een document ontvangt waaruit de identiteit van de wettelijke erfgenamen en/of rechthebbenden blijkt (zoals een verklaring van erfrecht opgemaakt door de ontvanger van het successiekantoor die bevoegd is voor de indiening van de verklaring van erfrecht van de overledene, of een verklaring of akte van erfrecht opgemaakt door een notaris), zet Spreds de rekening van het overleden lid om in een onverdeelde rekening op naam van alle erfgenamen en/of rechthebbenden.

Spreds zal haar contactpersoon informeren over wat er in de portefeuille van het overleden lid zit. Vervolgens kan een notariële akte of een door alle erfgenamen en/of begunstigden ondertekende akte aan Spreds worden meegedeeld waarin wordt aangegeven aan wie de activa van de portefeuille moeten worden overgedragen. Houd er rekening mee dat participatieve notes alleen volledig kunnen worden verdeeld. Bijvoorbeeld: 5 participatieve notes kunnen naar 5 verschillende personen gaan (die elk 1 participatieve note ontvangen), maar 1 participatieve note kan niet worden verdeeld tussen 2 of meer personen (tenzij zij het in gemeenschappelijk bezit willen houden). Elk van de ontvangers van de participatieve notes moet een Spreds-profiel aanmaken (dat ons standaardinformatie verschaft zoals adres en bankgegevens voor het geval er betalingen (interesten of terugbetalingen van hoofdsommen, rendement op investering, enz.) worden gedaan met betrekking tot een bepaalde investering). 

Spreds is niet verplicht de geldigheid van de ontvangen documenten te controleren. Alle communicatie met betrekking tot een onverdeelde rekening wordt verzonden naar de e-mailadressen die door de erfgenamen en/of begunstigden zijn opgegeven.