Beleid inzake belangenconflicten

Inleiding

Het beleid inzake belangenconflicten beschrijft de mogelijke belangenconflicten die door Spreds zijn geïdentificeerd en hoe Spreds met deze eventuele belangenconflicten zal omgaan. Dit beleid wordt jaarlijks herzien.

Dit document bevat 6 secties:

  1. Definitie van belangenconflict volgens Belgisch recht
  2. Belangenconflicten binnen Spreds
  3. Belangenconflicten tussen specifieke personen binnen Spreds en projecteigenaars
  4. Belangenconflicten tussen Spreds en projecteigenaars
  5. Belangenconflicten tussen Spreds en investeerders
  6. Belangenconflicten tussen projecteigenaars en investeerders

1. Definitie van een “belangenconflict” volgens Belgisch recht

Artikel 7:96. § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: het “WVV”) definieert een belangenconflict binnen een naamloze vennootschap als volgt:

“Wanneer de Raad van Bestuur wordt verzocht een beslissing te nemen of te beslissen over een tot zijn bevoegdheid behorende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet deze bestuurder de andere bestuurders daarvan in kennis stellen alvorens de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en uitleg over de aard van het tegenstrijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die het besluit neemt. De Raad van Bestuur mag zijn beslissing niet delegeren.”

Er is dus alleen sprake van een belangenconflict als de volgende elementen aanwezig zijn:

  1. de Raad van Bestuur moet een beslissing nemen of moet beslissen over een verrichting;
  2. één van de bestuurders heeft een (rechtstreeks of onrechtstreeks) belang;
  3. dat een vermogensrechtelijk karakter heeft; en
  4. in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Gelet op deze definitie is Spreds van mening dat er slechts een beperkt aantal situaties zijn die volgens Belgisch recht een belangenconflict kunnen vormen. Niettemin hebben wij bepaalde situaties opgenomen waarvoor ook verzachtende maatregelen zijn voorzien, omdat deze situaties als belangenconflicten kunnen worden beschouwd en/of onder Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 vallen.

2. Belangenconflicten binnen Spreds

2.1. Belangenconflicten bepaald in het WVV

2.1.1. Beschrijving van de situatie

De Raad van Bestuur moet beslissen over een verrichting waarbij de andere partij een bestuurder is (of een onderneming die door een bestuurder wordt gecontroleerd) van Spreds, zoals de verkoop van een actief in het bezit van Spreds aan één van de bestuurders.

2.1.2. Concrete voorbeelden

2.1.3. Beschrijving van het belangenconflict

Het is in het belang van de bestuurder om een zo hoog mogelijke prijs vast te stellen als hij verkoopt of een zo laag mogelijke prijs als hij koopt. Dit is dus een vermogensrechtelijk belang. Bovendien is het belang van Spreds tegengesteld aan het belang van de betrokken bestuurder: zij wil de laagst mogelijke prijs vaststellen als zij koopt en de hoogst mogelijke prijs bij een verkoop. Ten slotte wordt de beslissing genomen op het niveau van de Raad van Bestuur van Spreds, waarbij de betrokken bestuurder in principe zou kunnen en moeten stemmen.

2.1.4. Mitigatie van het belangenconflict

In dit specifieke geval volgt Spreds de bepalingen van artikel 7:96 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De betrokken bestuurder is verplicht de andere bestuurders in kennis te stellen van het belangenconflict voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De verklaring en uitleg over de aard van het tegenstrijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur waarin het besluit wordt genomen.

De Raad van Bestuur beschrijft in de notulen de aard van de betrokken beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de vennootschap en motiveert de genomen beslissing, met name door aan te geven hoe de verrichting in het belang van de vennootschap is en hoe zij voldoet aan de voorwaarden en waarborgen die de markt gewoonlijk aanhoudt voor verrichtingen van dezelfde aard. Dit deel van de notulen wordt integraal opgenomen in het jaarverslag of in een bijlage die samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Bovendien worden de notulen van de vergadering meegedeeld aan de commissaris van Spreds. In zijn verslag als bedoeld in artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoordeelt de commissaris in een apart hoofdstuk de financiële gevolgen voor de vennootschap van de door de Raad van Bestuur omschreven besluiten waarbij sprake is van een belang.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over dergelijke verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming over het onderwerp.

Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien het besluit of de verrichting door de algemene vergadering wordt goedgekeurd, mag het bestuursorgaan deze uitvoeren.

2.2. Verrichtingen die niet onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Spreds vallen

2.2.1. Beschrijving van de situatie

Spreds sluit een contract met een partner, leverancier of klant, gecontroleerd door een bestuurder van Spreds. Voorbeeld: PrivateLending NV, betreffende de samenwerking tussen Spreds en PrivateLending voor projecten op basis van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Spreds zal onder meer een beroep doen op PrivateLending voor de analyse van de terugbetalingscapaciteit van de lenende onderneming.

De CEO van PrivateLending is Benoît Fally, die ook bestuurder is van Spreds.

2.2.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Zelfs indien de beslissing niet op het niveau van de Raad van Bestuur van Spreds wordt genomen, zou kunnen worden aangenomen dat er een situatie bestaat die de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds zou kunnen aantasten en als zodanig het vertrouwen van de cliënten in een goed beheer zou kunnen ondermijnen, hetgeen als een belangenconflict kan worden opgevat.

2.2.3. Mitigatie

De onderhandelingen over de contractuele voorwaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van de CEO (en het directiecomité). Deze situatie wordt dus niet besproken op het niveau van de Raad van Bestuur en de betrokken bestuurder hoeft geen beslissing te nemen.

Bovendien worden contracten met alle leveranciers van Spreds onderhandeld tegen marktvoorwaarden en, indien een commerciële korting buiten de marktnormen zou worden toegestaan, zou dit voor advies worden voorgelegd aan het Risicocomité.

2.3. Beheer van belangenconflicten of risicosituaties

Er zij op gewezen dat de onderstaande regels van toepassing zijn op personen met een belangenconflict. Als die persoon beslissingen moet nemen die tot een belangenconflict zouden leiden, wordt hij of zij vervangen door de Legal & Compliance Officer (ook als het een bestuurder of de CEO betreft). Indien de Legal & Compliance Officer de betrokken persoon is, wordt deze vervangen door de CEO.

2.3.1. Procedures om de uitwisseling van informatie te voorkomen of te controleren tussen relevante personen die betrokken zijn bij activiteiten met een potentieel belangenconflict wanneer de uitwisseling van dergelijke informatie de belangen van een of meer cliënten kan schaden

In het algemeen, en afgezien van hetgeen hieronder wordt beschreven, zijn er in individuele gevallen zeer weinig situaties waarin de uitwisseling van informatie de belangen van een of meer cliënten kan schaden. Crowdfunding moet, net als financiële markten in het algemeen, transparant zijn. Het platform moet derhalve zoveel mogelijk transparantie waarborgen en moet derhalve procedures instellen voor de uitwisseling van informatie tussen de relevante personen om deze transparantie te bereiken (met name om de investeerders in staat te stellen met kennis van zaken een investeringsbeslissing te nemen).

In de zeldzame gevallen waarin deze uitwisseling van informatie nadelig zou kunnen zijn voor een cliënt, wordt de procedure om deze uitwisseling te voorkomen of te controleren hieronder in de bijzondere gevallen beschreven.

2.3.2. Afzonderlijk toezicht op relevante personen wiens belangrijkste functies erin bestaan activiteiten uit te voeren namens of diensten te verlenen aan cliënten wiens belangen strijdig kunnen zijn, of die anderszins verschillende belangen vertegenwoordigen die strijdig kunnen zijn, met inbegrip van die van Spreds

In het algemeen, en in aanvulling op wat hieronder wordt beschreven, beheren de meeste mensen binnen Spreds in individuele gevallen een specifiek aspect van het begeleidingsproces van de lancering van een campagne tot de afsluiting ervan. Zij handelen in het belang van beide cliënten (projecteigenaar en investeerder) en zorgen voor transparantie van informatie. Elke taak valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van een persoon, die onder toezicht van de Legal & Compliance Officer verantwoordelijk is voor alle essentiële elementen in het belang van de cliënten (met name de transparantie van informatie). Aangezien het team klein is, wordt het uiteindelijke toezicht uitgeoefend door de CEO.

2.3.3. Het wegnemen van elk rechtstreeks verband tussen de beloning van relevante personen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij een activiteit en de beloning van, of inkomsten gegenereerd door, verschillende relevante personen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij een andere activiteit, wanneer er een belangenconflict kan ontstaan met betrekking tot deze activiteiten

Iedereen wordt steeds vergoed (met inbegrip van de variabele vergoeding) op basis van zijn eigen activiteiten en niet op basis van de activiteiten van andere betrokkenen.

2.3.4. Maatregelen ter voorkoming of beperking van de uitoefening van ongepaste invloed door eenieder op de wijze waarop een betrokken persoon crowdfundingdiensten aanbiedt

In het algemeen, en in aanvulling op wat hieronder wordt beschreven, beheert elke persoon in individuele gevallen en relatief autonoom zijn deel van het proces. Elke belangrijke beslissing over het crowdfundingproces wordt genomen door de bevoegde comités. De Legal & Compliance Officer is de persoon tot wie men zich kan wenden als men zich beïnvloed voelt. De Legal & Compliance Officer kan zich, indien deze zich beïnvloed voelt, zelf wenden tot de CEO, het Risicocomité of een andere onafhankelijke bestuurder.

2.3.5. Maatregelen om de gelijktijdige of achtereenvolgende betrokkenheid van een betrokkene bij afzonderlijke crowdfundingdiensten te voorkomen of te controleren wanneer die betrokkenheid van invloed kan zijn op het goede beheer van belangenconflicten

In het algemeen, en in aanvulling op wat hieronder wordt beschreven, is Spreds van mening dat er in individuele gevallen slechts uitzonderlijke situaties zijn waarin de betrokkenheid van een betrokkene bij opeenvolgende of gelijktijdige activiteiten het juiste beheer van belangenconflicten zou kunnen ondermijnen. Dit komt doordat elk onderdeel van het proces de verantwoordelijkheid is van een andere persoon, elke beslissing wordt genomen door een comité en de cliënten altijd de controle hebben over hun beslissingen (met inbegrip van de verkoop van activa, waarover de investeerders beslissen).

3. Belangenconflicten tussen specifieke personen binnen Spreds en projecteigenaars

3.1. Een Spreds bestuurder of medewerker lanceert een campagne

3.1.1. Beschrijving van de situatie

Een bestuurder van Spreds of medewerker wil misschien een campagne starten op het Spreds-platform.

3.1.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Zelfs indien de beslissing niet op het niveau van de Raad van Bestuur van Spreds wordt genomen en er geen tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard zijn, kan worden aangenomen dat er een situatie bestaat die afbreuk zou kunnen doen aan de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds en als zodanig het vertrouwen zou kunnen ondermijnen dat cliënten in een goed beheer kunnen hebben, hetgeen een situatie vormt die als een belangenconflict kan worden opgevat.

Krachtens artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1503 geldt een specifiek verbod. Dit artikel bepaalt namelijk dat Spreds in verband met de op haar platform aangeboden crowdfundingdiensten de volgende personen niet als projecteigenaren mag aanvaarden:

3.1.3. Mitigatie

Het is elke persoon die werkzaam is bij Spreds of een mandaat heeft binnen Spreds strikt verboden om een project (dat men controleert) voor financiering in te dienen op het platform.

3.2. Een bestuurder of werknemer van Spreds heeft ook een bestuursfunctie in een onderneming die fondsen wil werven, voorafgaand aan de campagne

3.2.1. Beschrijving van de situatie

Het is mogelijk dat iemand binnen Spreds reeds, in tempore non suspecto, een bestuurdersmandaat in een vennootschap bekleedt en dat deze vennootschap vervolgens via het Spreds-platform fondsen wenst aan te trekken.

3.2.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Er zou kunnen worden gedacht dat Spreds deze onderneming zou bevoordelen vanwege de relatie met de bestuurder. Dit zou derhalve een situatie vormen die de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds kan ondermijnen en als zodanig het vertrouwen ondermijnt dat cliënten in een goed beheer kunnen hebben, hetgeen een situatie oplevert die als belangenconflict kan worden opgevat.

3.2.3. Mitigatie

De volgende maatregelen zijn bedoeld om de belangen van de investeerders te beschermen:

3.3. Een bestuurder of werknemer van Spreds heeft ook een bestuurdersmandaat in een vennootschap die fondsen wil werven, na een campagne

3.3.1. Beschrijving van de situatie

In dit geval stelt een projecteigenaar een persoon binnen Spreds voor om een bestuursfunctie in de onderneming te aanvaarden.

3.3.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Er zou kunnen worden gedacht dat Spreds deze onderneming vervolgens zou bevoordelen vanwege de relatie met de bestuurder. Dit zou een situatie kunnen vormen die de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds zou kunnen ondermijnen en als zodanig het vertrouwen van de cliënten in een goed beheer zou kunnen schaden, hetgeen kan worden opgevat als een belangenconflict.

3.3.3. Mitigatie

Spreds heeft een verbod uitgevaardigd om nieuwe mandaten aan te nemen in een door Spreds gefinancierde onderneming.

3.4. Een bestuurder of werknemer van Spreds investeert in een door Spreds georganiseerde campagne

3.4.1. Beschrijving van de situatie

Als betrokkene bij Spreds heeft men toegang tot vele investeringsmogelijkheden. Het is dus mogelijk dat iemand die bij Spreds betrokken is, in een van deze campagnes wenst te investeren.

3.4.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Men zou kunnen denken dat Spreds deze onderneming zou bevoordelen vanwege de relatie met de bestuurder of werknemer. Dit zou een situatie kunnen vormen die de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds zou kunnen ondermijnen en als zodanig het vertrouwen van de cliënten in een goed beheer zou kunnen schaden, hetgeen kan worden opgevat als een belangenconflict.

3.4.3. Mitigatie

De volgende maatregelen zijn bedoeld om de belangen van de investeerders te beschermen:

4. Belangenconflicten tussen Spreds en projecteigenaars

4.1. Beschrijving van de situatie

Na de realisatie van een campagne sturen projecteigenaars Spreds Finance (als aandeelhouder of kredietverstrekker) besluiten die aan investeerders moeten worden voorgelegd. Deze beslissingen kunnen in het voordeel van de projecteigenaar zijn, maar niet in het voordeel van de investeerders. Er zou kunnen gedacht worden dat Spreds de belangen van de projecteigenaar zou bevoordelen om de relatie met de projecteigenaar intact te houden, bijvoorbeeld in de hoop een nieuwe campagne voor die projecteigenaar te kunnen lanceren.

4.2. Concrete voorbeelden

4.3. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

De projecteigenaar kan een vermogensrechtelijk belang hebben bij bepaalde beslissingen, maar dit staat niet noodzakelijkerwijs tegenover de belangen van Spreds zelf, die overigens vaak geen vermogensrechtelijk belang heeft in dergelijke situaties. Er kan echter sprake zijn van een belangenconflict met de investeerders. Deze conflicten worden hieronder in de punten 5 en 6 besproken.

Voor andere situaties zou kunnen worden aangenomen dat er sprake is van een situatie die afbreuk zou kunnen doen aan de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functies van Spreds en als zodanig het vertrouwen zou kunnen ondermijnen dat cliënten kunnen hebben in een goed beheer, hetgeen kan worden opgevat als een belangenconflict, zelfs indien de beslissing niet op het niveau van de Raad van Bestuur wordt genomen en er geen tegenstrijdige belangen van vermogensrechtelijke aard zijn.

4.4. Mitigatie

Er is een maatregel genomen om de rechten en belangen van investeerders te beschermen. Spreds zal een algemene vergadering van de houders van de participatieve Notes organiseren waarop de houders van de participatieve Notes de gelegenheid hebben een besluit te nemen dat bindend is voor Spreds Finance. Als de urgentie het rechtvaardigt, moet Spreds Finance misschien zelf deze beslissing nemen. In dat geval verstrekt Spreds een verslag aan de investeerders met vermelding van de kwestie waarover een besluit moest worden genomen, de achtergrond (zoals gegeven door de projecteigenaar), het besluit dat Spreds Finance heeft genomen en de overwegingen die zij bij dit besluit in aanmerking heeft genomen.

5. Belangenconflicten tussen Spreds en investeerders

5.1. Beschrijving van de situaties die aanleiding geven tot het belangenconflict

Er bestaat een belangenconflict voor Spreds wanneer Spreds een vergoeding zou ontvangen als de investeerders op een bepaalde manier beslissen, wat niet noodzakelijk in hun eigen belang is.

5.2. Concrete voorbeelden en beschrijvingen van belangenconflicten

5.3. Mitigatie van het belangenconflict

In de meeste van de beschreven gevallen zijn de door Spreds aangerekende vergoedingen relatief laag. Dit geldt ook voor de commissies die de betrokken personen ontvangen.

De carried interest is een element van belangenafstemming tussen de investeerders en de Spreds, behalve in zeer zeldzame gevallen.

In alle gevallen neemt Spreds Finance (en Spreds) de betreffende beslissingen niet. Zij worden altijd voorgelegd aan de algemene vergadering van de houders van participatieve Notes, zoals hierboven beschreven. Het gaat dus niet om een belangenconflict als zodanig, maar om een risico van beïnvloeding van de beslissing van de investeerders. Daarom worden stemmingsbesluiten (en de bijbehorende informatie) altijd gecontroleerd door de Legal & Compliance Officer. In 2022 werd er een exit goedgekeurd door de investeerders, zonder betaling van carried interest aan Spreds, waaruit de onafhankelijkheid van de investeerders in hun besluitvorming blijkt.

6. Belangenconflicten tussen projecteigenaars en investeerders

6.1. Belangenconflicten

6.1.1. Beschrijving van de situatie die aanleiding geeft tot het belangenconflict

Er bestaat een conflict tussen een projecteigenaar (of meer bepaald ondernemers of bepaalde aandeelhouders of geldschieters van een projecteigenaar) en zijn investeerders wanneer laatstgenoemden zich moeten uitspreken over een besluit dat de gelijkheid tussen de aandeelhouders of geldschieters vermindert of opheft.

6.1.2. Concrete voorbeelden

6.1.3. Beschrijving van het belangenconflict

De bovenstaande voorbeelden kunnen worden beschouwd als belangenconflicten omdat het gaat om situaties waarin ondernemers een vermogensrechtelijk belang hebben dat tegengesteld is aan het vermogensrechtelijk belang van investeerders.

6.1.4. Mitigatie van het belangenconflict

Spreds is van mening dat dit geen belangenconflict stricto sensu is, aangezien de personen met tegengestelde belangen (enerzijds de ondernemer en anderzijds de investeerders) niet in hetzelfde orgaan zitten waar een beslissing moet worden genomen. Met andere woorden, de projecteigenaren (of andere geldschieters of aandeelhouders) en de investeerders beslissen onafhankelijk van elkaar. Het gaat veeleer om onderhandelingen over een verrichting tussen twee marktdeelnemers.

Dit gezegd zijnde, zal Spreds de transparantie van de informatie waarborgen om de cliënten (en in het bijzonder de investeerders die de door de projecteigenaar verstrekte informatie ontvangen) in staat te stellen beredeneerde beslissingen te nemen. Spreds zal ook de voorgestelde scenario’s en hun gevolgen toelichten en, indien nodig, commentaar geven op de huidige marktpraktijk.

Spreds zou bijvoorbeeld kunnen stellen:

6.2. Andere situaties die als belangenconflicten kunnen worden beschouwd

6.2.1. Beschrijving van de situatie

Investeringsbeslissingen van investeerders zijn uiteraard in strijd met de projecteigenaar wat betreft het bepalen van de waardering of de toepasselijke rentevoet.

6.2.2. Situatie die het vertrouwen van de klant zou kunnen ondermijnen

Projecteigenaars hebben een duidelijk vermogensrechtelijk belang in investeringen.

Spreds ontvangt een commissie op elke verrichting van een investeerder.

Noch Spreds, noch de projecteigenaar is echter betrokken bij de beslissing van de individuele investeerder.

Bovendien biedt Spreds geen advies of individueel beleggingsbeheer en kan het daarom investeerders niet beïnvloeden in hun beslissing te investeren. In dit opzicht kan Spreds worden beschouwd als een marktplaats. Benadrukt moet worden dat noch Spreds noch haar medewerkers enige vergoeding, korting of niet-geldelijk voordeel betalen of aanvaarden voor het geleiden van orders van investeerders in de richting van een bepaald aanbod op haar platform.

Aangezien er een situatie bestaat waarin projecteigenaars het vertrouwen dat klanten in een goed beheer kunnen hebben, kunnen ondermijnen, kan deze situatie worden gezien als een belangenconflict met in het bijzonder een risico van misleiding of beïnvloeding van investeerders, dat moet worden omkaderd.

6.2.3. Mitigatie

De beslissing om al dan niet te investeren wordt echter genomen op basis van de informatie waarover de investeerders beschikken. Deze informatie wordt ingediend door de projecteigenaar, die er verantwoordelijk voor is en ervoor moet zorgen dat deze correct, duidelijk en niet misleidend is. Spreds moet de volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de informatie controleren en deze ter beschikking stellen van de investeerders.

Bovendien ondertekenen projecteigenaars een reeks verklaringen en garanties en geeft de schending van een of meer van deze verklaringen Spreds het recht op schadevergoeding van de projecteigenaar, ook ten behoeve van de investeerders.