Algemene Voorwaarden

Van kracht sinds .

Elke internetgebruiker die zich toegang verleent tot de Website www.spreds.com, wordt uitgenodigd om deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op de Website te surfen en er gebruik van te maken.

Deze Algemene Voorwaarden worden aan alle Leden bezorgd op een duurzame drager op het moment van hun registratie. De Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op een duurzame drager op het online Profiel van de Leden.

Elke persoon die op de Website surft of zich registreert als Lid van Spreds wordt ontegensprekelijk geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

I. Definities

Algemene Voorwaarden
Onderhavige Algemene Voorwaarden van Spreds zoals deze in de loop der tijd kunnen aangepast worden, te verstaan dat op elk ogenblik de van kracht zijnde versie onderaan elke pagina van de Website toegankelijk zal zijn door middel van een hyperlink.
Blad met essentiële beleggingsinformatie
Een Uitgiftedocument opgesteld door een Onderneming, met begeleiding van Spreds, in overeenstemming met de bepalingen van de Crowdfundingwet en de Crowdfunding Verordening. Het is niet onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de FSMA. De FSMA heeft echter de bevoegdheid om een controle achteraf uit te voeren.
Crowd
Het grote publiek dat onrechtstreeks, via de door Spreds Finance uitgegeven Notes, in de door Spreds voorgestelde Ondernemingen investeert.
Crowdfunding
Een financieringsoperatie aangeboden op het Platform door middel van de uitgifte van Notes door Spreds Finance, die het inzamelen van fondsen bij de Crowd beoogt met het oog op een investering, onder de vorm van een deelname in het aandelenkapitaal of onder de vorm van een lening, door Spreds Finance, in een Onderneming.
Crowdfundingwet
De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2016.
Crowdfunding Verordening
Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937.
FSMA
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zetelend in de Congresstraat 14-16, 1000 Brussel.
Internetgebruiker
Elke natuurlijke of rechtspersoon die op de Website surft en gebruik maakt van de modaliteiten en functionaliteiten van de Website, met inbegrip van de Leden.
Investeerder
De Leden die geïnvesteerd hebben door middel van een Transactie.
Lid/Leden
Elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website online de formaliteiten heeft vervuld om een Profiel bij Spreds aan te maken en die via e-mail van Spreds bevestiging heeft gekregen van de opening van zijn Profiel bij Spreds.
Spreds
Spreds NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Nijvel) onder het btw-nummer VAT BE 837.496.614, met maatschappelijke zetel gelegen te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België.
Spreds Finance
Spreds Finance NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Nijvel) onder het btw-nummer BE 538.839.354, met maatschappelijke zetel gelegen te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België. Spreds Finance is een special purpose vehicle in de zin van de Crowdfundingwet en wordt gecontroleerd door Spreds.
Notes
De door Spreds uitgegeven effecten conform het Uitgiftedocument in het kader van een Crowdfundingoperatie georganiseerd door Spreds.
Onderneming
Elke natuurlijke of rechtspersoon, Lid van Spreds, geselecteerd door Spreds met het oog op een Crowdfundingoperatie, en die hiertoe met Spreds een overeenkomst heeft afgesloten.
Online Profiel
Het online profiel voorbereid voor de Onderneming door een vertegenwoordiger van de Onderneming dat zal worden gepubliceerd op de Website. Dit Online Profiel bevat informatie in verband met de Onderneming, het project en het team. Er kan ook een video met uitleg worden verstrekt.
Platform
Het platform dat online toegankelijk is voor de Leden via de Website, waarbij ze kunnen deelnemen aan een Crowdfunding- of andere operatie en de informatie over hun Profiel kunnen raadplegen.
Profiel
Een profiel geopend op naam en voor rekening van een Lid bij Spreds.
Prospectus
Uitgiftedocument goedgekeurd door de FSMA. Het bevat de benodigde informatie voorafgaand aan een investering en beantwoordt aan de eisen van de Crowdfundingwet en de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Risico’s
De risico’s verbonden aan een investering in een Onderneming opgenomen in het Uitgiftedocument en die moeten gelezen en geanalyseerd worden door elk Lid voor in te schrijven op Notes.
Transactie
Elke inschrijving op financiële instrumenten volgens de voorwaarden van de Crowdfunding- of andere operatie zoals beschreven in het respectieve Uitgiftedocument.
Uitgiftedocument
Een document dat informatie bevat met betrekking tot de Onderneming en de werking van Spreds Finance en waarin de modaliteiten van de betrokken Crowdfundingoperatie worden uiteengezet, in de vorm van de Voorwaarden of, in geval van een openbaar aanbod, in de vorm van een Blad met essentiële beleggingsinformatie of een Prospectus.
Voorwaarden
De contractuele voorwaarden die de rechten en plichten van Spreds Finance en de Leden bepalen met betrekking tot de door de Leden onderschreven Notes.
Website
www.spreds.com

II. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen:

 • Elke surfsessie en gebruik van de Website door de Internetgebruikers. Deze Website verschaft aan de Internetgebruikers meer bepaald algemene informatie over de door Spreds aangeboden diensten en over de bij Spreds geregistreerde Ondernemingen, die het voorwerp zijn van een selectie- of financieringsprocedure en/of de door Spreds Finance reeds gefinancierde Ondernemingen;
 • Elke surfsessie en gebruik van de Website en het Platform door de Leden, en in het algemeen alle diensten m.b.t. Crowdfunding en alle andere diensten of functionaliteiten die door Spreds aan zijn Leden worden aangeboden; bepaalde pagina's en functionaliteiten van de Website zijn uitsluitend voor de Leden voorbehouden.

III. Algemene Bepalingen en Opdrachten van Spreds

Spreds beheert een Crowdfundingplatform dat het publiek toelaat om, via Spreds Finance, innoverende Ondernemingen te financieren onder de vorm van een lening of een kapitaaldeelneming.

Spreds wenst particulieren in de mogelijkheid te stellen om, onrechtstreeks via het financieringsvehikel Spreds Finance, waarvan zij de controlerende aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder is, te investeren in innoverende Ondernemingen, in voorkomend geval naast professionele investeerders, onder dezelfde financiële voorwaarden als deze professionele investeerders.

Volgens Spreds is het basisidee van de Crowdfunding dat een groot aantal particulieren, naar aanleiding van een Crowdfundingoperatie op www.spreds.com, een klein bedrag investeren en dat de som van deze investeringen zal kunnen leiden tot de financiering van een Ondernemingen. De geïnvesteerde bedragen worden binnen de Spreds Finance verzameld en gedeblokkeerd ten gunste van de gefinancierde Ondernemingen zodra het verwachte totaalbedrag bereikt is binnen een vooraf bepaalde termijn. Indien dit niet het geval is, worden de bedragen terugbetaald aan de internetgebruiker.

Spreds zal handelen op een eerlijke en billijke manier en volgens wat verwacht mag worden van een professionele speler in de Crowdfunding sector. Om dit te kunnen naleven, is Spreds onderworpen aan verschillende regelgevende instrumenten. Deze regels zijn opgesteld op basis van een verscheidenheid aan beweegredenen, waarvan de belangrijkste de bescherming van de consument is. In het bijzonder worden de activiteiten van Spreds beheerst door de wetten en voorschriften die hieronder worden vermeld.

Indien Spreds alternatieve financieringsdiensten aanbiedt, is het onderworpen aan de Crowdfundingwet en de Crowdfunding Verordening. Deze wetten regelen het wettelijk statuut en de vergunning van platformen die crowdfundingdiensten aanbieden. Een platform dat dergelijke vergunning ontvangt mag Crowdfunding uitoefenen, en mag tevens aan haar investeerders fiscale voordelen die daarmee verband houden aanbieden. In het kader van deze wet, garandeert Spreds tevens dat het:

 1. geen gelden en beleggingsinstrumenten die hun Leden toebehoren in ontvangst zal nemen noch zal aanhouden;
 2. geen beleggingsdiensten zal verlenen in de zin van art. 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, dit betekent meer concreet dat Spreds:
  • geen orders met betrekking tot financiële instrumenten zal ontvangen, doorgeven of uitvoeren,
  • geen activiteit inzake beleggingsadvies in de betekenis van artikel 2, 9° van de bovengenoemde wet van 25 oktober 2016 zal organiseren en geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de betekenis van artikel 2, 10° van de genoemde wet zal geven,
  • geen financiële instrumenten zal plaatsen in de betekenis van artikel 2, 1°, 7 van de wet van 25 oktober 2016 en bovendien geen activiteit van vermogensbeheer in de betekenis van artikel 2, 8° van de voornoemde wet zal uitvoeren;
 3. geen bemiddelingsactiviteit uitvoeren die een statuut als gereglementeerd door art. I.9, 2° van het Wetboek Economisch Recht vereist;
 4. niet zal optreden als een financieel of gekwalificeerd tussenpersoon zoals beschreven in art. 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 5. niet zal optreden als agent van een betalingsinstelling zoals beschreven in art. 4, 15° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld;
 6. niet zal optreden als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten zoals beschreven in art. 4 van de wet van 22 maart 2006 betrefende de bemiddelin in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;
 7. niet zal beschikken over een mandaat of volmacht op de rekeningen van hun Leden;

Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (zoals ingevoerd door de wet van 21 december 2013 houdende de invoeging van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (…)), in de mate dat dit wetboek van toepassing is op alle transacties die betrekking hebben op consumenten en in het bijzonder aandacht schenkt aan de bescherming van consumenten in een digitale context en met betrekking tot het verstrekken van financiële diensten.

IV. Werking en organisatie van Spreds Finance

Spreds Finance is een special purpose vehicle tussen de investeerders en de Ondernemingenen waardoor kan worden vermeden dat Ondernemingen in fondsenwerving een enorm aantal kleine aandeelhouders moeten beheren.

Voor elke Crowdfundingverrichting, wordt binnen dit vehikel een compartiment gecreëerd. Het bij de Crowd verzamelde bedrag wordt in dit compartiment verzameld en het is dit compartiment dat vervolgens in de Onderneming zal investeren en de investering in deze Onderneming zal beheren (aandelen of schuldvorderingen uit leningen). Deze compartimenten zijn afgescheiden op een dergelijke manier dat de risico's verbonden aan één compartiment een ander compartiment niet kunnen besmetten. Elk compartiment maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke boekhoudkundige verwerking in overeenstemming met de Crowdfundingwet.

Op juridisch vlak is de Investeerder geen aandeelhouder van de Onderneming en geniet deze dus niet van aandeelhoudersrechten (zoals het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering of het stemrecht) binnen het Ondernemingen. Daarentegen voorzien de Uitgiftedocumenten wel dat bepaalde beslissingen genomen door de Onderneming niet kunnen aangenomen worden zonder het akkoord van de Investeerders die hebben geïnvesteerd in de Crowdfundingoperatie die verband houdt met de Onderneming.

Op economisch vlak laat Spreds Finance aan de investeerder dezelfde blootstelling toe alsof deze rechtstreeks in de Onderneming zou investeren. Hij draagt dus dezelfde risico's. Het financieel rendement dat Spreds Finance ontvangt voor haar investering in de Onderneming wordt teruggestort aan de houders van de Notes van dit compartiment, onder voorbehoud van eventuele kosten of vergoedingen ingehouden door Spreds of Spreds Finance.

Het beheer van Spreds Finance en de deelnemingen of leningen van gefinancierde Ondernemingen wordt beheerd door Spreds en vindt plaats zoals verwacht kan worden van een professionele speler in de Crowdfundingsector tot de overdracht of vereffening van deze deelneming.

Spreds Finance kan de rechten en verplichtingen van Investeerders die voortvloeien uit hun investering in het special purpose vehicle niet eenzijdig wijzigen als deze wijzigingen een negatieve economische impact zouden hebben op de Investeerders.

Gedurende de duurtijd van de investering in het compartiment van Spreds Finance, ontvangen de investeerders dezelfde financiële informatie over de Onderneming die zij hebben gekozen als de aandeelhouders van deze Onderneming die tot dezelfde categorie als Spreds Finance behoren.

V. Aangeboden financiële instrumenten

In ruil voor hun investering ontvangen de Investeerders een Note uitgegeven door Spreds Finance waarvan de voorwaarden in het Uitgiftedocument worden beschreven.

De Notes zijn onderworpen aan Belgisch recht en vertegenwoordigen een schuldvordering ten opzichte van de emittent, Spreds Finance.

De Notes gelden voor onbepaalde duur en zijn, behoudens uitzondering, uitgedrukt in euro. Zij bieden geen enkele rendementsgarantie of garantie op terugbetaling van het kapitaal. Het rendement en totaal van terugbetaling zijn uitsluitend afhankelijk van de prestatie van de investering gerealiseerd door Spreds Finance met de opbrengsten van de uitgifte van Notes.

De inschrijvingsprijs is de waarde van de Note, dit is het bedrag dat door de Investeerder wordt geïnvesteerd. Deze prijs houdt geen rekening met de inschrijvingskosten en de betalingskosten.

De voorwaarden voor de uitgifte van de Notes en de risico's die daaraan verbonden zijn, worden beschreven in het Uitgiftedocument van de Notes dat voor elke crowdfundingverrichting wordt voorgelegd.

Elke investeerder die overweegt om in te schrijven op de Notes moet zijn eigen analyse uitvoeren van de solvabiliteit, de bedrijvigheid, de financiële situatie en de perspectieven van Spreds Finance en het Ondernemingen, en dit op basis van de informatie die wordt verstrekt in het Uitgiftedocument, op het Online Profiel of op de Website. De informatie met betrekking tot de Ondernemingen die beschikbaar is op het Online Profiel wordt uitsluitend verstrekt door de Ondernemingen en het Blad met essentiële beleggingsinformatie is opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderneming, zoals bepaald door de Crowdfunding Verordening.

VI. Registratie van Leden

Om Lid te worden en een Profiel te openen, is de Internetgebruiker verplicht om online op de Website het registratieformulier in te vullen, de gevraagde documenten aan Spreds te leveren en online uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

De registratie van een natuurlijke persoon als Lid wordt door Spreds uitsluitend voorbehouden voor meerderjarige personen (die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt) en die rechtsbekwaam zijn om te handelen en overeenkomsten af te sluiten. De registratie van een rechtspersoon als Lid vereist de levering van de oprichtingsdocumenten of de geldige contracten, en de registratieformaliteiten moeten worden uitgevoerd door de personen die gemachtigd zijn om de betrokken rechtspersoon geldig te vertegenwoordigen.

Spreds moet in overeenstemming met de Crowdfunding Verordening om de kennis en de ervaring van de Leden, voorafgaand aan hun investering, na gaan. Zij doet dit door middel van een test en simulatie die op haar Website wordt uitgevoerd. Beide moeten worden voltooid voordat een eerste investering in een Crowdfundingaanbod kan worden gedaan. Ingeval Spreds, op basis van de antwoorden van het Lid, meent dat deze laatste niet over de nodige kennis en ervaring beschikt om op haar website te investeren, ontvangt het Lid een specifieke waarschuwing waarbij deze wordt uitgenodigd om zich te informeren over de soorten investeringen die worden voorgesteld evenals over de risico's die daaraan verbonden zijn. De Leden zullen de test opnieuw kunnen ondergaan via hun account zodra zij dit wensen te doen en na twee jaar zullen de Leden verplicht zijn om de test opnieuw te ondergaan.

Na de registratie als Lid kan men meer bepaald, via het Platform, aan de Crowdfundingoperaties deelnemen, informatie uitwisselen met de Ondernemingen, de informatie op het Profiel raadplegen, en toegang krijgen tot de andere voor de Leden voorbehouden functionaliteiten van de Website.

De Leden verbinden zich ertoe om hun gebruikersnaam en wachtwoorden (hierna: de “Geheime Codes”) die aan hen zijn toegewezen op een strikt vertrouwelijke wijze te bewaren, en deze onder andere niet over te dragen, bekend te maken aan, of toegankelijk te maken voor derden. Het is de Leden verboden om zich toegang te verschaffen tot de pagina's die voor een ander Lid zijn voorbehouden, via de codes waarvan hij op een of andere wijze kennis zou hebben gekregen, al dan niet met medeweten van dit ander Lid, behoudens specifieke volmacht verleend door dit andere Lid onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

De Leden verklaren dat zij zich terdege bewust zijn van het feit dat Spreds niet in staat is om de identiteit na te gaan van de persoon die desgevallend de Geheime Codes van een Lid gebruikt om toegang te krijgen tot het Profiel van deze laatste en om er Transacties mee te doen. Spreds heeft het recht om ervan uit te gaan dat elke Transactie op de Rekening, of elke andere verrichting uitgevoerd op de Website met behulp van de geheime codes van een Lid, door dit Lid of met zijn toestemming werden uitgevoerd. Behoudens zware fout of dwaling in hoofde van Spreds, draagt alleen het Lid alle nadelige gevolgen, financiële en andere, of elke eventuele winstderving, als gevolg van het bedrieglijke of niet-toegelaten gebruik van hun Geheime Codes door een derde, al dan niet Lid.

VII. Op afstand gesloten overeenkomst en herroepingsrecht

Registratie als Lid en instemming met de Algemene Voorwaarden

Indien de contractuele relatie met het Lid op afstand wordt aangegaan, meer bepaald online via de Website, heeft het Lid het recht om zijn registratie bij Spreds en zijn instemming met onderhavige Algemene Voorwaarden te herroepen. Dit kan door een e-mail te zenden aan Spreds op het adres info@spreds.com of door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van Spreds (zoals hiervoor bepaald in de definitie van Spreds). Het Lid beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Deze termijn gaat in vanaf de dag waarop de contractuele relatie is aangegaan, of vanaf de dag waarop het Lid de contractuele voorwaarden en de vereiste informatie ontvangt, indien deze datum later ligt dan die waarop de relatie werd aangegaan. Dit recht kan zonder boetebeding of zonder opgave van reden worden uitgeoefend.

VIII. Communicatie en taalgebruik

Spreds kan met de Leden op geldige wijze communiceren via een aankondiging op de Website in de aan het Lid gewijde Profiel, via e-mail aan het e-mailadres meegedeeld door het Lid bij zijn registratie of later aan Spreds meegedeeld via de door Spreds beschikbaar gestelde functionaliteiten, en zo nodig via een gewoon of aangetekend schrijven aan het adres meegedeeld door het Lid bij zijn registratie of later aan Spreds meegedeeld via de door Spreds beschikbaar gestelde functionaliteiten (meer bepaald door een wijziging door het Lid van zijn Profielgegevens in zijn eigen Profiel op de Website).

Een aanvaarding geformuleerd door middel van het klikken op een daartoe voorzien venster of vakje op de Website zal gelijkgesteld worden aan een elektronisch bericht van het Lid geadresseerd aan Spreds.

De Leden kunnen ook geldig met Spreds communiceren via de op de Website beschikbare functionaliteiten, via e-mail aan de door Spreds opgegeven e-mailadressen of in antwoord op een e-mail uitgaande van Spreds, of via aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Spreds (minstens wanneer de Algemene Voorwaarden of andere contractuele bepalingen dit vereisen).

De taal waarin met Spreds wordt gecommuniceerd, is de taal, uit het aanbod voorgesteld door Spreds (Nederlands, Frans, Engels) waarin het Lid zijn registratieaanvraag online op de Website heeft ingevuld. Het Lid kan de taal voor communicatie te allen tijde wijzigen door de “Taalvoorkeur” in zijn eigen Profiel aan te passen naar een andere taal aangeboden door Spreds. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn ook in het Frans en het Engels beschikbaar.

IX. Account van Leden

De verrichting tot het openen van een Account en tot het Lid worden geeft aanleiding tot de creatie van een gespecialiseerd online Profiel voor het lid, waarin deze de informatie zal kunnen raadplegen die Spreds van het Lid bijhoudt, evenals alle documenten die betrekking hebben op de Crowdfundingoperatie waarop het Lid heeft ingeschreven. Dit online Profiel zal dus een overzicht bevatten van de persoonlijke informatie die werd ingevuld naar aanleiding van de inschrijving, waarbij het Lid welke informatie dan ook indien nodig kan wijzigen.

Eenmaal het Lid zich voor een of meerdere Crowdfundingverrichtingen op het platform heeft ingeschreven, zal zijn persoonlijk online Profiel tevens alle documenten bevatten die daarmee verband houden, zoals zijn Notes certificaten. De tax shelter certificatiedocumenten vereist voor zijn jaarlijkse belastingaangifte zullen hier tevens automatisch worden gecreëerd en beschikbaar zijn. Op zijn persoonlijk online Profiel kan het Lid, voor elke Transactie, de activiteitenverslagen opgesteld door de ondernemer raadplegen wanneer een Onderneming ze heeft opgesteld.

X. Bewijs

De Internetgebruikers gaan akkoord dat alle registraties door Spreds van de gegevens met betrekking tot de overeenkomsten, de Profielen van de Leden, rekeningen, Transacties en andere verrichtingen op de Website, en meer bepaald de toegang tot de Website en tot de Profielen, en de communicatie tussen partijen, op een duurzame elektronische drager of in de computersystemen van Spreds, bewijskracht hebben, net zoals een origineel ondertekend geschrift op een papieren drager, tot bewijs van het tegendeel.

Elke intekening, online op de Website, een Transactie of gelijk welke andere verrichting, of elke instemming met een contractuele bepaling via de functionaliteiten van de Website, zijn geldig tussen partijen en het bewijs van deze intekening of instemming kan door Spreds met alle mogelijke elektronische middelen worden geleverd. Door van de specifieke functionaliteiten van de Website gebruik te maken, wordt de Internetgebruiker ook geacht de daarop specifieke, toepasselijke bepalingen, zoals beschikbaar op de Website, te hebben aanvaard. De Internetgebruikers verbinden zich ertoe om de diensten of functionaliteiten waarvan zij de specifieke voorwaarden niet zouden aanvaarden, niet te gebruiken.

In afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, los van de akte en van het betreffende bedrag, aanvaarden Spreds en de Internetgebruikers dat partijen eender welk bewijs voor feit of akte kunnen leveren door middel van elk wettelijk aanvaardbaar middel in handelszaken, meer bepaald met kopieën of andere reproducties, al dan niet elektronisch, van documenten, die, behoudens tegenbewijs, dezelfde bewijskracht hebben als het origineel.

XI. Transacties en Inschrijvingen op de Notes

Elk Lid kan via het Platform elke Transactie in een Crowdfundingoperatie uitvoeren, die door Spreds op zijn Website werd gelanceerd, volgens de voorwaarden en modaliteiten van deze Crowdfundingoperatie, zoals voorzien in het Uitgiftedocument. Op de investeringen door de Leden worden inschrijvingskosten aangerekend, zoals voorzien in het Uitgiftedocument van de betreffende Crowdfundingoperatie. Vooraleer op een Transactie in te tekenen, moeten de Leden met de nodige aandacht kennisnemen van het betreffende Uitgiftedocument en de hierin opgenomen informatie betreffende de Notes, de onderliggende effecten en Onderneming, de voorwaarden, vergoedingen, kosten en toepasselijke belastingen, de daaraan verbonden risico's, enz.

Ingeval een Crowdfundingoperatie met succes wordt afgesloten, na vervulling van alle voorwaarden vermeld in het Uitgiftedocument, zal Spreds de desbetreffende inschrijvingen in de Profielen in uitvoering van de Transacties verwerken, en zal Spreds meer bepaald overgaan tot de inschrijving van het aantal Notes in het Profiel van het Lid, in overeenstemming met de Voorwaarden van de Notes zoals vermeld in het Uitgiftedocument of later meegedeeld aan de Leden. Spreds verbindt zich er verder toe om over te gaan tot de overschrijvingen van eventuele overdrachten van Notes in de verschillende betrokken Profielen op vraag van de overdrager, houder van de Notes, en het Lid dat de Notes verkrijgt.

In geval een vereffeningsgebeurtenis zich voordoet zoals bepaald in de voorwaarden van de Notes vermeld in het Uitgiftedocument of later aan de Leden meegedeeld, en na terugbetaling aan het Lid van elk door Spreds verschuldigd bedrag in verband met de Notes, worden de inschrijvingen van de Notes in de betreffende Profielen en de registers van de betreffende Notes geschrapt.

De door de Leden uitgevoerde Transacties of elke andere verrichting van een Lid worden door deze laatsten met kennis van zaken en op eigen risico uitgevoerd. De Leden erkennen hierbij dat zij werden geïnformeerd via het Uitgiftedocument, van de risico's verbonden aan elke deelneming aan een Crowdfundingoperatie in het algemeen, en aan de Notes en hun onderliggende effecten voor elke specifieke verrichting in het bijzonder. In dit verband en behoudens tegengestelde bepaling in het Uitgiftedocument, erkennen de Leden dat ze zich terdege bewust zijn van het feit dat de Notes geen enkele garantie bieden, dat de Leden dus het volledige geïnvesteerde bedrag kunnen verliezen, en van het feit dat de prestaties van de Notes of de onderliggende effecten in het verleden geen enkele garantie voor een toekomstig rendement bieden.

De via het Platform uitgevoerde investeringen zijn, voor zover Spreds weet, niet gedekt door een garantiefonds of andere vergoedingsmechanismen.

In geval van uiteenlopende informatie op de Website of gelijk welke andere van Spreds uitgaande informatie betreffende een verrichting (onder welke vorm ook: nieuwsbrief, e-mail, andere) en op het Uitgiftedocument, heeft de informatie vermeld in het Uitgiftedocument voorrang, behoudens uitdrukkelijke afwijking van het Uitgiftedocument of een vernieuwde versie ervan.

XII. Overige verplichtingen en verbodsbepalingen voor de Leden

Elk Lid kan slechts één Profiel openen. Spreds behoudt zich het recht voor om een Lid dat zich verschillende malen op de Website zou hebben geregistreerd, te allen tijde uit te sluiten en alle Transacties die op één of meer van hun Profielen werden uitgevoerd, te annuleren. In dat geval is het Lid van rechtswege aan Spreds alle op dit Profiel(en) ontvangen bedragen verschuldigd en is alleen aansprakelijk voor de rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade als gevolg van deze meervoudige inschrijvingen, de annuleringen en/of uitsluiting als Lid.

De Internetgebruikers verbinden zich ertoe om aan Spreds steeds correcte, volledige en eerlijke informatie te verstrekken en elke redelijke vraag vanwege Spreds om bijkomende inlichtingen te beantwoorden. Verder verbinden zij zich ertoe om de aan Spreds verstrekte informatie up-to-date te houden en Spreds zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in deze informatie, via de door Spreds op de Website ter beschikking gestelde functionaliteiten.

De Internetgebruikers verbinden zich ertoe om de Website, de op de Website beschikbare informatie en in het algemeen alle informatie die zij op gelijk welke wijze (nieuwsbrief, e-mail, enz.) en onder gelijk welke vorm van Spreds ontvangen, op gepaste wijze en te goeder trouw, in overeenstemming met het doel en de bedoeling van deze informatie, te gebruiken.

De Internetgebruikers verbinden zich ertoe om de toegang tot de Website en het Platform niet te verstoren, de Website of de inhoud ervan niet te wijzigen, geen virussen of andere logic bombs binnen te brengen, en in het algemeen, geen andere bedrieglijke daden te kwader trouw te stellen die als informaticacriminaliteit kunnen worden bestempeld.

De Leden verbinden zich ertoe om hun Transacties te goeder trouw uit te voeren, waarbij zij het Uitgiftedocument en de hierin vooropgestelde doelstelling naleven, en om geen Transacties uit te voeren met bedrieglijk of illegaal opzet, of om Spreds opzettelijk te benadelen. De Leden verbinden zich ertoe om uitsluitend fondsen te gebruiken voor de Transacties die uit een toegelaten activiteit voortvloeien en niet in strijd zijn met de toepasselijke bepalingen inzake het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De Leden erkennen dat zij ervan op de hoogte zijn en aanvaarden dat de rechten waarover zij beschikken ten aanzien van Spreds met betrekking tot de Notes die zij op hun Profiel houden, uitsluitend beperkt zijn tot het specifieke compartiment in de boeken van Spreds Finance betreffende deze Notes en in verhouding tot het aantal Notes die zij op hun Profiel hebben, zonder dat zij over enig verhaalrecht beschikken op gelijk welke andere account met betrekking tot andere Notes die in de boeken van Spreds werd geopend.

In geval van vaststelling door een Lid van een bedrieglijk of ongeoorloofd gebruik van hun Profiel of van hun Geheime Codes door een derde, verbindt het Lid zich ertoe om Spreds hiervan onverwijld mondeling in kennis te stellen, onmiddellijk gevolgd door een schriftelijke bevestiging. In dat geval zal Spreds het Profiel en de codes onmiddellijk blokkeren en zal het dit Profiel pas weer activeren na overdracht van nieuwe Geheime Codes aan het betrokken Lid.

De Internetgebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de vragen, berichten en hun inhoud, die zij met behulp van de functionaliteiten van de Website posten. Spreds kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bedrieglijke, ongeoorloofde, schadelijke of niet-toegelaten gebruik van dergelijke vragen en berichten door de Ondernemingen, de andere Internetgebruikers of derden.

De Leden onthouden zich ervan om op gelijk welke wijze en met gelijk welk middel in contact te treden met de Ondernemingen op de Website, behalve via vragen en berichten die zij hen kunnen richten met behulp van de functionaliteiten van de Website.

Spreds behoudt zich het recht voor om elk Lid dat zich niet aan bovenvermelde verplichtingen houdt, uit te sluiten. In geval van een dergelijke uitsluiting zullen de posities op het Profiel worden afgesloten volgens de modaliteiten van het artikel met de titel ‘Opzegging door Spreds’. Spreds heeft verder het recht om een schadevergoeding van het Lid te vorderen voor alle aan Spreds berokkende schade wegens de nalatigheid van het Lid om aan bovenvermelde verplichtingen te voldoen, of wegens elk ander bedrog of schadelijk gedrag uitgaande van het Lid.

XIII. Verplichtingen van Spreds

Spreds verbindt zich ertoe om de Ondernemingen te selecteren en om de Crowdfundingoperaties, evenals het Uitgiftedocument en de andere informatie uitgaande van Spreds in verband met deze Crowdfundingoperaties, eerlijk en te goeder trouw voor te bereiden. In het algemeen doet Spreds ook al het nodige om na te gaan of de informatie op zijn Website correct is op het ogenblik dat deze online komt. Behoudens zware fout of bedrog, kan Spreds alleszins niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of onvolledige, onnauwkeurige of achterhaalde informatie die op zijn Website of in de op de Website beschikbare informatie wordt vermeld. De Leden worden uitdrukkelijk gewezen op het feit dat Spreds voor de informatie betreffende de Ondernemingen, zoals opgenomen op de Website, in alle andere van Spreds uitgaande informatie en communicatie, evenals in het Uitgiftedocument, steunt op de informatie en documenten die het van de Onderneming krijgt, zonder te zijn overgegaan tot een due diligence of grondig nazicht van deze informatie of van het financieel plan of van de Onderneming. Het is dus aan de Leden zelf om hun eigen analyse te maken over de solvabiliteit, de zaken, de financiële situatie en de perspectieven van de Ondernemingen. Alvorens tot een Transactie over te gaan, moeten zij zo nodig advies vragen aan een professioneel financieel adviseur om samen met hem na te gaan of de beoogde Transacties in overeenstemming zijn met hun verwachtingen en doelstellingen, en met hun persoonlijke financiële situatie.

Spreds verbindt zich ertoe om de Notes uit te geven en de verrichtingen, betalingen en terugbetalingen in verband met deze Notes uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de Notes zoals vermeld in het betreffende Uitgiftedocument.

Spreds is niet verplicht om doorlopend informatie over de Ondernemingen aan de Leden te verschaffen en laat de Ondernemingen enkel toe om 1) via de Website de Leden die Notes met betrekking tot deze Ondernemingen hebben, op de hoogte te houden over de evolutie van hun Onderneming en de belangrijkste recente activiteiten van de Onderneming 2) aan de Leden dezelfde financiële informatie te verstrekken met betrekking tot de Onderneming die ze hebben gekozen als de aandeelhouders van deze Onderneming die tot dezelfde categorie behoren als Spreds Finance.

In het algemeen zijn de verplichtingen van Spreds in het kader van zijn relatie met zijn Leden, behoudens uitdrukkelijke, tegengestelde bepaling, inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

XIV. Preventie van belangenconflicten

Spreds verbindt zich ertoe de wettelijke regels aangaande belangenconflicten in hoofde van haar bestuurders na te leven.

Leden worden uitgenodigd om het beleid van Spresd inzake belangenconflictenverstrengeling te lezen.

XV. Fiscale voordelen

Tax Shelter

De kapitaalinvesteringen in bepaalde vennootschappen door natuurlijke personen onderworpen aan de Belgische personenbelastingen of aan de belastingen van de niet-ingezetenen, door middel van het Spreds-Platform, kunnen genieten van een belastingvermindering van 25%, 30% of 45% van de investering – in functie van de omvang van de gefinancierde vennootschap - met een maximum van € 100.000 geïnvesteerd per persoon en per jaar.

Dit mechanisme van belastingvermindering, ook Tax Shelter genoemd, is voorzien in artikel 145/26 van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelasting.

Naar aanleiding van de aanvraag van een Onderneming die zichzelf certificeert als in aanmerking komend voor de Tax Shelter-regeling, zal Spreds de bedrijvigheid evalueren om te bepalen of het in aanmerking komt voor de Tax Shelter. Bovendien zal Spreds een evaluatie maken van het tarief van de belastingvermindering die op de Onderneming van toepassing zou kunnen zijn (25%, 30% of 45%).

Eenmaal de Crowdfundingverrichting is gestart, worden de investeerders in de mogelijkheid gesteld om te investeren in het Tax Shelter project dat zal worden aangeduid door middel van een speciaal label.

Voor elk project dat voor de Tax Shelter in aanmerking komt, zal Spreds het totaalbedrag van de belastingvermindering per Note waarvan de Investeerder op basis van zijn investering kan genieten aanduiden. Dit zal steeds duidelijk worden aangegeven in het Uitgiftedocument bij de Crowdfundingoperatie.

Nadat de investering in een Onderneming door een notaris werd geformaliseerd, zullen Investeerders spoedig over alle details worden ingelicht. Een individueel Tax Shelterattest dat aan de jaarlijkse belastingaangifte moet worden gehecht zal aan de Investeerder via hun persoonlijk online Profiel worden verstrekt.

De procedure in verband met het Tax Shelterattest, zoals hierboven uiteengezet, zal gedurende vier jaar worden herhaald om het volledige voordeel van de belastingvermindering te verzekeren. De Ondernemingen zijn ertoe gehouden om tijdens die periode continu te voldoen aan de toepasselijke voorwaarden voor de Tax Shelter. Om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden worden gehandhaafd, zal Spreds de vereiste tot naleving opnemen in de verklaringen en garanties van de overeenkomst die met de Onderneming wordt afgesloten.

Vrijstelling van roerende voorheffing

Bepaalde investeerders zullen tevens kunnen genieten van een fiscaal voordeel verbonden aan een investering in leningsverrichtingen. Dit voordeel wordt beschreven in artikel 21 van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelasting.

Naar aanleiding van de aanvraag van een Onderneming die zichzelf certificeert als in aanmerking komend voor dit voordeel, zal Spreds de bedrijvigheid evalueren om te bepalen of het in aanmerking komt voor de fiscale stimuleringsregeling.

Eenmaal de Crowdfundingoperatie is gestart, wordt de Crowd in de mogelijkheid gesteld om te investeren in het project dat zal worden aangeduid door middel van een speciaal label.

Voor elk project dat voor deze fiscale stimulering in aanmerking komt, zal Spreds het maximale van roerende voorheffing vrijgestelde bedrag per Note aanduiden waarvan de Investeerder op basis van zijn investering kan genieten. Dit zal steeds duidelijk worden aangegeven in het Uitgiftedocument bij de Crowdfundingoperatie.

Nadat de investering in een Onderneming door een leenovereenkomst werd geformaliseerd, zullen Investeerders spoedig over alle details worden ingelicht. Een individueel belastingattest voor elke betaling van interesten dat aan de jaarlijkse belastingaangifte moet worden gehecht zal aan de Investeerder via hun persoonlijk online Profiel worden verstrekt.

XVI. Betwistingen

Elke betwisting of klacht (i) van een Internetgebruiker over het surfen op de Website of aangaande allerhande op de Website vermelde of beschikbare informatie, of (ii) van een Lid in verband met het bedrieglijk of ongeoorloofd gebruik van hun Profiel, met betrekking tot een Transactie of de niet-uitvoering van een Transactie, met betrekking tot gelijk welke andere verrichting in verband met de Notes, met betrekking tot een communicatie uitgaande van Spreds of van een Onderneming, onder welke vorm ook of op gelijk welke drager, of met betrekking tot elke andere functionaliteit van de Website of gelijk welke door Spreds geleverde dienst, moet onverwijld aan Spreds worden gericht via e-mail op het e-mailadres info@spreds.com, en moet door Spreds worden ontvangen uiterlijk binnen de 5 dagen volgend op de feiten of op de vermoedelijke kennisname van de feiten door de Internetgebruiker of het Lid. Behoudens tegenstelde dwingende wetsbepaling, is elke betwisting of klacht die buiten deze termijn wordt ontvangen, laattijdig en onontvankelijk, en kan deze geen aanleiding geven tot enige vergoeding.

Elke klacht met betrekking tot een investering in de Notes kan worden ingediend bij de bevoegde autoriteit, voor België de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (‘FSMA’), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel: +32(0)2 220 52 11

XVII. Beperking van de aansprakelijkheid van Spreds

De Internetgebruikers surfen en gebruiken de Website steeds uitsluitend op eigen risico. Hoewel de gebruikelijke voorzorgen genomen zijn om de beveiliging en de volledigheid van de WIFI-toegang, op het net en op Internet te verzekeren, kan Spreds niet garanderen dat het gebruik van dit type van verbinding volledig is beveiligd. Bijgevolg aanvaarden de Internetgebruikers onherroepelijk dat het gebruik van dergelijke technische procédés op hun eigen initiatief en risico gebeurt. In het algemeen kan Spreds, behoudens zware fout of bedrog, niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade, en meer bepaald het materiële nadeel, verlies van gegevens of van programma's, het financiële nadeel of gelijk welke andere schade, als gevolg van de toegang of het gebruik van de Website of het Platform en van de hieraan verbonden functionaliteiten, of tot alle andere via hyperlinks gekoppelde websites.

Zelfs al zet Spreds zich op elk ogenblik in om zijn Website doorlopend en ononderbroken ter beschikking van de Internetgebruikers te stellen, toch kan Spreds niet verzekeren dat (i) de Website aan alle vragen van de Internetgebruikers kan voldoen, (ii) dat hij nooit zal onderbroken worden, dat hij steeds toegankelijk zal zijn en geen fouten of weglatingen bevat, en (iii) dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere via de Website of via Spreds verworven of verkregen zaken aan alle verwachtingen van de Internetgebruikers zullen voldoen.

Spreds behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de toegang tot de Website en/of bepaalde functionaliteiten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken omwille van technische redenen, onderhoud of andere redenen, en meer bepaald ook om fraude, misbruik van de Website, enz. te voorkomen.

Spreds kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor deze onderbrekingen en de nefaste gevolgen die hieruit voor de Internetgebruikers zouden voortvloeien, en evenmin voor de nefaste gevolgen voor een Lid dat hierdoor verhinderd zou zijn om aan een Crowdfundingoperatie deel te nemen (zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een winstderving of van een gemiste kans of winst, een tijdverlies, enz.).

Spreds levert via de Website of op enige andere wijze geen enkele investeringsdienst, noch enig beleggingsadvies of gepersonaliseerde aanbeveling, noch enige dienst voor portefeuillebeheer.

Spreds is niet verplicht om de informatie na te gaan die het ontvangt van de Leden in het kader van hun registratie, noch later tijdens de relatie, en kan, behoudens zware fout of bedrog, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt aan de Leden als gevolg van het gebruik door Spreds van de van de Leden ontvangen informatie indien deze onvolledig, fout of achterhaald zou zijn.

Spreds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade verbonden aan het verlies van of de niet-toekenning van een fiscaal voordeel aan een investeerder.

Spreds zal een Lid slechts voor alle geleden schade vergoeden indien, en voor zover deze schade het rechtstreekse resultaat is van een zware fout van Spreds bij de uitvoering van zijn diensten zoals bedoeld in onderhavige Algemene Voorwaarden. In dat geval is het bedrag van de schade dat Spreds verschuldigd zou zijn, geplafonneerd tot het bedrag van de beheerskosten die werden geheven op de door het Lid tijdens de betreffende Crowdfundingoperatie uitgevoerde Transactie.

XVIII. Beperking van de toegang tot de Website - Opzegging van de relatie en van het Profiel - Overlijden

Beperking van de toegang tot de Website

Spreds behoudt zich het recht voor om elke toegang tot de volledige of een gedeelte van de Website te verbieden aan elke Internetgebruiker die de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zou schenden, die de Website en de inhoud van de Website zou gebruiken voor ongeoorloofde, bedrieglijke, niet-toegelaten doeleinden, of op schadelijke of niet met de doelstellingen overeenstemmende wijze, of die schade zou kunnen toebrengen aan de naam en de reputatie van Spreds, en onverminderd elk ander rechtsmiddel of gelijk welke vordering tot schadevergoeding.

Opzegging door een Lid

De contractuele relatie is van onbepaalde duur. Een Lid kan te allen tijde en zonder kosten beslissen om een einde te stellen aan de contractuele relatie met Spreds bij aangetekend schrijven mits voorafgaande kennisgeving van een maand.

Zolang het Lid houder is van Notes bij Spreds, blijft het Profiel open bij Spreds met als enig doel het behoud van de inschrijving van de Notes waarvan hij houder is. Zodra bovenvermelde opzegging van kracht is, zal het Lid echter geen onlinetoegang meer hebben tot het Platform en tot hun eigen Profiel, zal hij geen Transacties meer kunnen uitvoeren of gebruik maken van andere door Spreds geleverde diensten of functionaliteiten, en zal hij op zijn uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van Spreds via e-mail een overzicht krijgen van hun Profiel. Zodra het Lid al zijn Notes aan één of meer andere Leden zal hebben overgedragen, overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Notes, of zodra al deze Notes zijn terugbetaald overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Notes, en het Profiel dus geen Notes meer bevat, zal het Profiel definitief gesloten zijn. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en alle andere eventueel toepasselijke contractuele bepalingen blijven van toepassing op het Profiel en op de communicatie tussen partijen tot aan de datum van de definitieve sluiting van het Profiel.

Opzegging door Spreds

Spreds kan eenzijdig beslissen over de uitsluiting van een Lid om bovenvermelde redenen, zoals vermeld in onderhavige Algemene Voorwaarden, in geval van onbekwaamheid of verbod van een Lid, natuurlijke persoon, of in geval van vereffening, faillissement of gerechtelijke reorganisatie van een Lid, rechtspersoon, voor zover bij wet toegestaan, om andere rechtsgeldige redenen of om aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel te voldoen. In dergelijk geval geeft Spreds het Lid kennis van de eenzijdige opzegging van de relatie, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding.

De relaties met alle Leden en alle Profielen worden verder van rechtswege en zonder enige schadevergoeding door Spreds opgezegd, in de hypothese dat Spreds niet meer in staat zou zijn om zijn activiteiten om gelijk welke rechtsgeldige, wettelijke of bestuursrechtelijke reden voort te zetten.

Spreds kan ten slotte steeds, zonder enige rechtvaardiging en zonder kosten, zijn relatie met een of meer Leden, mits voorafgaande kennisgeving van één maand, beëindigen.

Bovenvermelde opzeggingen zullen door Spreds per brief of per e-mail aan het Lid of de Leden ter kennis worden gebracht. Behoudens tegengestelde bepaling in de opzegging, zal zolang het Lid houder is van Notes bij Spreds, diens Profiel bij Spreds open blijven met als enig doel het behoud van de inschrijving van de Notes waarvan hij houder is. Zodra de opzegging van kracht is, zal het Lid echter geen onlinetoegang meer hebben tot het Platform en tot hun eigen Profiel, behalve voor het aanpassen van zijn persoonsgegevens, zal hij geen Transacties meer kunnen uitvoeren of gebruik kunnen maken van andere door Spreds geleverde diensten of functionaliteiten, en zal hij op zijn uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van Spreds via e-mail een overzicht krijgen van hun Profiel. Zodra het Lid al zijn Notes aan één of meer andere Leden zal hebben overgedragen, overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Notes, of zodra al deze Notes zijn terugbetaald overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Notes, en het Profiel geen Notes meer bevat, zal het Profiel definitief gesloten zijn. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en alle andere eventueel toepasselijke contractuele bepalingen blijven van toepassing op het Profiel en op de communicatie tussen partijen tot aan de datum van de definitieve sluiting van het Profiel.

Overlijden

In geval van overlijden van een Lid moet Spreds hiervan door zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden onverwijld op de hoogte worden gebracht. Zodra Spreds op de hoogte is gesteld van het overlijden van een Lid, zal Spreds het Profiel van het overleden Lid omzetten in een Profiel in onverdeeldheid op naam van alle erfgenamen en/of rechtverkrijgenden. In afwachting van de ontvangst van alle hiertoe geldige documenten (erfrechtverklaring opgesteld door de ontvanger van het kantoor van de successierechten dat bevoegd is voor de neerlegging van de erfrechtverklaring van de overledene, of erfrechtverklaring of -akte opgesteld door een notaris), heeft Spreds het recht om het Profiel tijdelijk te blokkeren. Spreds is niet gehouden om de geldigheid van de ontvangen documenten na te gaan. De terugbetalingen verbonden aan de op dit Profiel in onverdeeldheid gehouden Notes zullen vervolgens ten gunste van de erfgenamen en/of rechthebbenden of diegenen die zijn aangeduid door de erfgenamen en/of opvolgers, volgens hun instructies op het door hen opgegeven Profiel(en) worden gestort. De Notes zelf zullen worden overgedragen naar de Profiel(en) van diegenen aangeduid door de erfgenamen en/of rechthebbenden. Om dit te doen moeten de erfgenamen en/of rechthebbenden Lid worden.

Elke communicatie in verband met het Profiel in onverdeeldheid zal worden verzonden naar het door de erfgenamen en/of rechthebbenden opgegeven e-mailadres.

XIX. Vertrouwelijkheid

De Internetgebruikers verbinden zich ertoe om de informatie aangaande Spreds en de Ondernemingen, die door Spreds op gelijk welke wijze (via de Website, nieuwsbrieven, e-mails, enz.) ter beschikking wordt gesteld, alleen te gebruiken met het oog op de uitvoering van Transacties en de opvolging van de Notes die deze op het Profiel in bezit heeft, en deze informatie niet te gebruiken, noch ze bekend te maken aan derden, voor andere persoonlijke, commerciële of professionele doeleinden, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van Spreds en/of de betrokken Onderneming.

XX. Intellectuele eigendom

De Website is een werk waarvan Spreds het exclusieve eigendom heeft. De foto's, teksten, icoontjes, beelden, grafische voorstellingen, bewegende beelden met of zonder geluid, en in het algemeen elke functionaliteit van de Website, evenals elk in de Website of het Platform opgenomen werk, zijn eigendom van Spreds of van derden die aan Spreds toestemming hebben gegeven om hiervan gebruik te maken.

Reproducties, op papieren of elektronische drager, van delen of uittreksels van de Website en van informatie die via de Website of het Platform beschikbaar zijn, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze strikt worden voorbehouden voor persoonlijk gebruik overeenkomstig de doelstellingen waarvoor ze ter beschikking werden gesteld voor de Internetgebruikers en/of de Leden, met uitsluiting van elk ander gebruik voor reclame- en/of commerciële en/of professionele doeleinden.

Bepaalde namen, tekens en logo's op de Website zijn gedeponeerde merken of commerciële benamingen die toebehoren aan Spreds of aan derden.

Onverminderd het voorgaande is elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, door gelijk welk procédé of op gelijk welke drager, van de volledige of een gedeelte van de Website, de volledige of een deel van de verschillende werken, merken en samenstellende elementen, zonder het voorafgaand akkoord van Spreds, strikt verboden. Er wordt aan de Internetgebruikers in het algemeen geen enkel recht toegekend op, of geen enkele vergunning verleend tot gebruik van gelijk welk merk of eigendom, en het is hen verboden om afgeleide werken op basis van de inhoud van de volledige of een deel van de Website te wijzigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of tot stand te brengen.

XXI. Hyperlinks

Het plaatsen van een hyperlink naar de Website is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreds.

De Website maakt het via hyperlinks mogelijk om toegang te krijgen naar websites van derden of door de derden beheerde websites. Spreds kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de toegang die een Internetgebruiker zich tot deze websites van derden verschaft, en kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen voor het bezoek en het gebruik van deze websites, inzake de inhoud, producten en diensten beschikbaar op deze sites of vanaf deze sites, en kan ook niet worden geacht deze websites of hun inhoud te publiceren of goed te keuren. De regels die op de Website van toepassing zijn, verliezen hun toepassing zodra de Internetgebruiker zich toegang verschaft tot een dergelijke website van derden via de beschikbare hyperlinks op de Website.

XXII. Diversen

Het feit dat Spreds zich niet beroept op, of de uitvoering niet eist van gelijk welk recht of gelijk welke bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of deze bepaling.

Indien een van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden door de wet als nietig wordt geacht of door een gerechtelijke beslissing nietig wordt verklaard, komen partijen overeen dat deze ongeldigheid niet de nietigheid van de andere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden met zich meebrengt, en komen partijen overeen om de betwiste bepaling te vervangen door een toegelaten bepaling in overeenstemming met de intentie van de betwiste bepaling, voor zover wettelijk toegelaten.

XXIII. Wijziging van de Website en van de Algemene Voorwaarden

Spreds behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving of mededeling aan de Internetgebruikers, de toegang tot de Website, evenals de volledige of gedeeltelijke inhoud van de Website en van het Platform te wijzigen of bij te werken, en meer bepaald om te allen tijde informatie en/of functionaliteiten van de Website, het Platform en/of de aan elk Lid voorbehouden Profiel te schrappen, bij te werken of toe te voegen. Deze wijzigingen en bijwerkingen van de Website worden met onmiddellijke ingang aan de Internetgebruikers opgelegd.

Spreds behoudt zich verder het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden met onmiddellijke ingang aan de Internetgebruikers opgelegd, vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe voorwaarden zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden en zodra deze nieuwe Algemene Voorwaarden op de Website online worden geplaatst. Elk Lid die zijn Profiel niet heeft opgezegd voor het in werking treden van de nieuwe Algemene Voorwaarden zal geacht worden deze te hebben aanvaard. Zij kunnen de geldende versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde onderaan elke pagina van de Website raadplegen. Spreds zal echter ook de nieuwe Algemene Voorwaarden aan de Leden meedelen op een duurzame drager, en dit ten minste 15 dagen voor de inwerkingtreding van deze nieuwe Algemene Voorwaarden.

XXIV. Verjaring

Behoudens dwingende wetsbepalingen of behoudens wettelijke of conventionele bepalingen die een kortere termijn voorzien, verjaart elke gerechtelijke vordering tegen Spreds na twee jaar, ingaand vanaf de Transactie, de verrichting of het feit dat ertoe aanleiding heeft gegeven.

XXV. Toepasselijk recht en jurisdictie

Onderhavige Algemene Voorwaarden, de Website en het Platform en alle andere door Spreds aangeboden diensten zijn uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Het Belgisch recht beheerst ook elke eventuele precontractuele relatie tussen partijen.

Er is geen enkele buitengerechtelijke klachten- of beroepsprocedure voorzien.

In geval van betwisting of geschil in verband met onderhavige Algemene Voorwaarden, met de Website of het Platform of in verband met de andere door Spreds aangeboden producten en diensten, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel, Franstalige afdeling, bevoegd, onverminderd het recht van Spreds om voor gelijk welke andere, bevoegde buitenlandse rechtbank (zo nodig) een vordering in te stellen.

Leden erkennen bij deze dat geen enkele Crowdfundingoperatie die wordt aangeboden op het Platform kan beschouwd worden als een aanbieding van financiële instrumenten in de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaanse belastingbetalers zijn zodoende dan ook uitgesloten van het recht om Lid te worden. Spreds behoudt zich op die manier het recht voor om periodiek Profielen geopend door Amerikaanse belastingbetalers te verwijderen of een systeem op te zetten die Amerikaanse belastingsbetalers ofwel verbiedt of ontmoedigt om zich als Lid in te schrijven of te investeren. In het geval waarin een Amerikaanse belastingbetaler er in slaagt om eventuele maatregelen te omzeilen of toch te investeren via het Platform in een voorgestelde Crowdfundingoperatie, behoudt Spreds zich het recht voor om deze Transactie(s) te annuleren.