Televitas 2A

Aandelen
Jouw universeel e-health ecosystem
€ 79.500
totaal opgehaald bedrag
 • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

DISCLAIMER

Elke investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een gedegen nazicht van de informatie verschaft door de ondernemer op het online profiel. Spreds heeft maar een beperkte verificatie van deze informatie uitgevoerd en controleert niet of een investering in de onderneming opportuun is. Spreds heeft niet onderzocht in welke mate het financieel plan zoals voorgelegd door de ondernemer realistisch is en komt bovendien niet tussen in het bepalen van de finale voorwaarden van de investering zoals onder meer de maximumwaardering die weerhouden wordt. Spreds volgt en schikt zich naar de financiële voorwaarden die onderhandeld worden met de co-investeerder(s).

Televitas lanceert een unieke oplossing voor zorg op afstand


 Het belangrijkste wat we proberen te doen is mensen veilig en wel thuis te houden en te voorkomen dat ze naar het ziekenhuis moeten komen. We hebben niet alleen virtueel overleg met onze patiënten, maar de sensoren helpen hun gezondheid en welzijn te bewaken. De schoonheid ervan is dat het voor iedereen eenvoudig te gebruiken is - het past gewoon in de woonkamer. 
 — Shelley Grumbridge, Clinical Director for Urgent Care bij NHS Oldham CCG 


De uitdagingen


Zowel in Europa als de Verenigde Staten staat de sector van de gezondheidssector voor gelijkaardige uitdagingen:

 • Er is een groeiend tekort aan geschikte zorgprofessionals (artsen, zorgassistenten, verplegend personeel, …) en gepaste of betaalbare zorginfrastructuur.
 • Daarentegen is er een groeiende nood aan zorg: mensen leven langer, chronische aandoeningen nemen toe, eenzaamheid en isolement neemt toe, het aantal burn-outs zit in stijgende lijn.
 • Tegelijk blijven de kosten gelinkt aan gezondheidszorg sterk toenemen, tot op het punt dat gezondheidszorg voor grote groepen onbetaalbaar of ontoegankelijk wordt.

Ondersteunende technologie (apps, sensoren, wearables, ...) biedt een oplossing, maar enkel:
 • indien ze eenvoudig is in gebruik voor zowel gebruikers als zorgprofessionals
 • indien ze correcte metingen genereert
 • indien niet enkel curatief, maar ook preventief kan worden aangewend
 • indien ze gemakkelijk en veilig integreerbaar, activeerbaar en vervangbaar is in de bestaande werkomgevingen

De uitdaging is daarom het bouwen van een open en evolutief ecosysteem, dat alle actoren in de zorg (technologie, zorgprofessionals, overheden, publieke en private zorgverzekeraars, ...) toelaat om zo effectief en efficiënt mogelijk zorg te verlenen.Als innovatieve partner voor een toekomstgerichte, betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg biedt Televitas een antwoord op deze uitdagingen!

De oplossing


Televitas ontwikkelt een technologisch ecosysteem dat zorgprofessionals én particulieren helpt bij het remote opvolgen van gezondheid en welzijn. De oplossingen van Televitas richten zich op: 

 • het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement: RemotisWelfare
 • het comfortabel actief zelfstandig kunnen wonen: RemotisCare
 • het ontvangen en verlenen van medische of mentale zorg op afstand en het monitoren van medicatie- of zorgprogramma’s: RemotisCure

Op die manier kan Televitas particulieren op een veilige manier verbinden met vrienden en familie, artsen, ziekenhuizen, gezondheidswerkers, patiëntenverenigingen, mutualiteiten, zorgcentrales of farmaceutische bedrijven.


Het Televitas open ecosyteem bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De Televitas Data Hub: een intelligent dataplatform dat data afkomstig van sensoren, apps, wearables of (medische) softwaretoepassingen op correcte wijze en in het gewenste formaat visualiseert in de bestaande medische software (EPD, EMD, EVD, voor artsen, ziekenhuizen, verpleegdiensten, zorgcentrales, zorgcentra, …). De Data Hub is AI-ready waardoor diverse AI-modellen kunnen gekoppeld worden, bijvoorbeeld in het kader van preventie of predictie. Momenteel zijn al meer dan 100 datageneratoren geconnecteerd : medische (AND, Berry, Omron, CardiacSense, Aktiia, ...), activity trackers (Whoop, Garmin, FitBit, Oura, Coros, Polar, ...), smartphone integraties (Apple Health, GoogleFit, Samsun Health, Huawei, ...), fitness & training devices (Peloton, Zwift, Under Armour, RideWithGPS, CarioMood, ...).

 • De Televitas Interactieve Hub: een communicatie-apparaat dat bestaat uit een HD-camera, een infraroodcamera, microfoons, radar en privacy-shutter. Deze Interactieve Hub laat communicatie toe over TV via tablet, smartphone, PC of een andere TV. Deze kan gebruikt worden voor het delen van video’s of foto’s, het stellen van vragen of herinneren aan afspraken, meten van beweging, emoties en bepaalde biometrics, videobellen of het uitzenden van programma’s naar een gekozen doelgroep.

 • Diverse sensoren en wearables, gaande van omgevingssensoren (vochtigheid, CO2,…) tot welzijnssensoren (slaap, beweging, …) en gezondheidssensoren (bloeddruk, saturatie, glycemie, gewicht, valdetectie…) of smart watches. De interactieve hub zelf bevat al sensoren geschikt voor het detecteren van de gemoedstoestand, beweging, of het aflezen van diverse waarden via de HD en/of infraroodcamera. 

 • Een koppeling met een digitale tariferingsdienst, zodat alle prestaties die door zorgverstrekkers worden geleverd via de bestaande nomenclatuur correct kunnen afgerekend worden (met o.a. mutualiteiten, private verzekeraars, OCMW’s, etc.) 


Televitas is een open en modulair ecosysteem voor e-health toepassingen. Open betekent dat verschillende leveranciers van sensoren, wearables of data kunnen integreren Televitas. Modulair wil zeggen dat, afhankelijk van de toepassing, bepaalde onderdelen (sensoren) al dan niet worden geïnstalleerd. 

In zijn eenvoudigste opzet kan Televitas dus gewoon worden gebruikt tussen familieleden en vrienden om te videobellen met de (groot)ouders en foto’s of video’s van belangrijke momenten te delen! 

Voor wie is Televitas bedoeld?


Televitas richt zich naar de volgende markten:

B2B/B2P: ziekenhuizen, woonzorgcentra, verpleegdiensten, OCMW’s,…. Professionele zorgverleners die de Televitas oplossing ter beschikking stellen aan de eindgebruiker.
 
Hun motivatie?
 • Meer contact en opvolgingsmogelijkheden, vermijden van onnodige verplaatsingen voor zowel de persoon als de zorgverstrekkers, betere aanwending van personeel of beschikbare infrastructuur, betere betrekking van familie of mantelzorgers, betere interdisciplinaire samenwerking, inzetten op preventieve aanpak,…
 • Snellere en betere opvolging van medicatieschema’s, efficiëntere inplanning van zorgtrajecten· 

B2B2C: voor zowel personen die niet of moeilijk overweg kunnen met computers of smartphones (updates, kleine schermen, phishing,…) en toch willen communiceren met familie of vrienden alsook personen die zich veiliger voelen wanneer metingen van bepaalde waarden voor hen wordt gemonitord. Of die actief deel willen nemen aan bepaalde oefenprogramma’s voor lichaam en geest! 

Voorbeeld van toepassingen


Tele-consultatie
Moderne zorg combineert op continue wijze gezondheid en welzijn van zorgvragers en zorgverleners. Periodieke fysieke contacten volgens vast stramien dekken geenszins de noden van alle betrokkenen binnen de zorgverlening, met inbegrip van familie, vrienden en kennissen. Televitas biedt een toekomstgerichte oplossing die de noden van zorgvragers en zorgverleners beter op elkaar afstemt en ook ruimte geeft aan andere vertrouwenspersonen om samen te zorgen voor een optimale opvolging, begeleiding en levenskwaliteit.

​Enkele voordelen voor de zorgvrager:
 • Hergebruik van de reeds vertrouwde TV, met interactie op groot scherm
 • Consultaties kunnen gebeuren vanuit de zetel

Enkele voordelen voor de zorgverlener:
 • Teleconsultaties via Televitas maken gebruik van de bestaande nomenclatuur en zijn gekoppeld aan een automatische tarificatie en afrekening 
 • Minder verplaatsingen voor (gespecialiseerde) zorgverstrekkers en daardoor geen tijdverlies door files in piekuren

Tele-monitoring
Diverse persoonlijke en omgevingsparameters van de zorgbehoevende worden continu gemonitord en geanalyseerd. Door de koppeling met een professionele, 24/24 u alarmcentrale worden zorgvrager en zorgverlener optimaal op elkaar afgestemd.Voor het meten van persoonlijke parameters maakt Televitas zoveel als mogelijk gebruik van automatisch registrerende sensoren, waardoor de kans op foutmetingen wordt verminderd. Het open ecosysteem van Televitas laat geregistreerde en goedgekeurde sensoren van professionele leveranciers toe. Zelfregistratie door de zorgvrager kan, maar is minder accuraat en punctueel.​

Enkele voordelen voor de zorgvrager:
 • Monitoring van gezondheidswaarden met bijhorende feedback leidt tot betere zelfcontrole waarbij zorgvragers beter en bewuster kunnen controleren of hun meetwaarden binnen bepaalde (afgesproken) grenzen blijven.
 • Zorgvragers moeten hun gegevens niet doorsturen.​

Enkele voordelen voor de zorgverlener:
 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand in de gaten houden en contact opnemen met de zorgvrager als er iets mis is
 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand bijhouden in Televitas en eigen systemen. 

Tele-expertise
1ste, 2de en 3de lijn hulpverleners overleggen met elkaar op afstand over een patiënt / zorgvrager. ​

Enkele voordelen voor de patiënt / zorgvrager:
 • Een eigen keuze kunnen maken om ofwel de zorg- en welzijn verstrekkingen wel of niet in de thuiscontext te plaatsen
 • Thuis kunnen wachten op resultaten i.p.v. in het ziekenhuis​

Enkele voordelen voor de zorgverlener:
 • 1ste lijn zorgverleners worden meer ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen die waar nodig op afstand worden bijgestaan door ziekenhuisverpleegkundigen voor gespecialiseerde zorg (bv. chemotherapie)
 • Een ziekenhuisverpleegkundige bezoekt de patiënt thuis voor controle van bv. een geplaatste medicatiepomp, waarbij de anesthesioloog op afstand meekijkt. 

Tele-assistentie
Een (senior) zorgverlener stuurt op afstand een medische interventie aan die een andere (junior) zorgverlener uitvoert.

Enkele voordelen voor de zorgvrager/patiënt:
 • Zorgkwaliteit verhogen voor de zorgvrager/patiënt door de duidelijkere communicatie samen met de assisterende zorgverlener op afstand over de diagnose, behandeling en genezing. 
 • Patiëntveiligheid verhogen door samen met de assisterende zorgverlener op afstand veiligheidscontroles uit te voeren zoals gezamenlijk overlopen van checklists voor, tijdens en na een (chirurgische) ingreep. 

Enkele voordelen voor de zorgverlener:
 • Bij het klaarmaken van risicovolle medicatie, dubbele controle of het vierogenprincipe uitoefenen (in de thuiszorg) op afstand door een bevoegd (ziekenhuis) (apotheek) collega.
 • Tijdens het beoordelen van een aandoening bij een patiënt thuis, op afstand overleggen met de (ziekenhuis) verpleegkundige en waarbij hij/zij tegelijkertijd advies krijgt over de behandeling. 

Key milestones: wat heeft Televitas tot nu toe bereikt?


 • Bouw van de Televitas Data Hub
 • Integratie van de Interactieve Hub in de Data Hub. 95% van alle TVs met HDMI-aansluiting zijn klaar voor gebruik en de app is beschikbaar voor Apple en Android toestellen
 • Bouw van de RemotisCure Widget om sensordata te visualiseren in de softwarepakketten van huisartsen en integratie van de RemotisCure Widget in diverse EPD, EMD en EVD-pakketten
 • Integratie met een digitale tariferingsdienst m.b.t terugbaling van zorg op afstand
 • Integratie van sensoren voor het meten van bloeddruk, temperatuur, saturatie, gewicht, glucose
 • Integratie met meer dan 100 wearables en sensoren zoals iWatch, Fitbit, Whoop, Garmin, Samsung Health, Google Fit, Polar, Omron, Coros, Huawei,… 
 • Selectie binnen een zorgpad voor het monitoren van hypertensie met 2 Belgische ziekenhuizen
 • Selectie binnen een zorgpad voor hartfalen met een Belgische thuisverplegingsdienst
 • Lopend proefproject voor monitoring van bewoners in assistentiewoningen
 • Value Added Partnership met CommScope 

De volgende fase omvat de uitbouw van het aantal testopstellingen voor diverse zorgpaden met ziekenhuizen, zorgcentrales en thuiszorg en de rollout van het ecosysteem m.b.t. deze zorgpaden in België, Nederland en UK.