Jelloow 2A

Aandelen
Find the best marketing services at a click
€ 442.000
totaal opgehaald in ronde
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde is beëindigd en onderhandelt nu met geselecteerde business angels
Contacteer ons als u deze ondernemer wenst te ontmoeten voor een privé gesprek.
Type 1 – Risico verbonden aan het project

1. Risico verbonden aan de kennis van het team van de markt en correctheid van de prognoses

Risico: Het JELLOOW-team zou geen (goede) kennis van de markt kunnen hebben en/of niet-correcte prognoses kunnen maken.
Gevolg: Indien het team niet voldoende kennis heeft van de markt, kan het verkeerde doelstellingen zetten. Dit kan leiden tot een lagere waardering in het geval van een mogelijke exit omdat het businessplan niet kon worden uitgevoerd zoals gepland. In dat geval zou er een lager of zelfs onbestaand rendement kunnen zijn. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van een vereffening en faillissement van JELLOOW, met gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

2. Risico verbonden aan de grootte van het team

Risico: Gezien de ontwikkelingsfase waarin JELLOOW zich bevindt, is het essentieel om het juiste team te hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. Als de onderneming volledig steunt op een onmisbaar persoon, bestaat het risico dat deze persoon zich uit de onderneming terugtrekt.
Gevolg: Als er maar één manager of sleutelfiguur is en die persoon trekt zich terug, dan zit de onderneming (tijdelijk) zonder management. In geval van moeilijkheden zou niemand in staat zijn de onderneming te vertegenwoordigen om beslissingen te nemen.

Opmerking voor beide risico’s: Naast de oprichtster-bestuurder is er ook een COO aanwezig die als mede-ondernemer de dagelijkse leiding mee op zich neemt. JELLOOW wordt daarnaast ondersteund door de incubator Start it @KBC and krijgt ook advies van 2 adviseurs waarvan één deel uitmaakt van Start-Up Grind. Daarnaast wordt de onderneming ook gesteund door The Harbour, onder andere bij de opmaak van het financieel plan.

3. Het risico verbonden aan de behoefte aan nieuwe financiering

Risico: Gelet op de ontwikkelingsfase waarin projecteigenaar zich bevindt, is het waarschijnlijk dat er een behoefte aan nieuwe financiering zal zijn.
Gevolg: Enerzijds bestaat het risico dat de onderneming geen investeerders vindt, wat zou leiden tot de ontbinding of het faillissement van de onderneming, waardoor de belegger een deel of het geheel van zijn investering zou verliezen. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de onderneming nieuwe investeerders vindt, wat zal leiden tot verwatering, die nog groter zal zijn als er een lagere waardering dan diegene die nu wordt gehanteerd.

Opmerking: De investeerders zullen de kans krijgen mee te investeren in nieuwe rondes, aan de dan geldende investeringsvoorwaarden.

Type 2 – Risico verbonden aan de sector

1. Het risico verbonden aan de specifieke activiteiten van de onderneming

Risico: Het risico bestaat dat het onmogelijk is om algemene kenmerken per merk en bureau of voor elk merk en bureau te vinden of dat het te specifiek is om waardevolle elementen te vinden. Het risico bestaat ook dat als JELLOOW algemene kenmerken vindt, de kenmerken te breed zijn en ze niet genoeg waardepunten kunnen vinden om het merk en het agentschap te verbinden.
Gevolg: Indien dit risico zich voordoet, kan de onderneming verkeerde doelstellingen zetten. Dit kan leiden tot een lagere waardering in het geval van een mogelijke exit omdat het businessplan niet kon worden uitgevoerd zoals gepland. In dat geval zou er een lager of zelfs onbestaand rendement kunnen zijn. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van een vereffening en faillissement van JELLOOW, met gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

2. Het risico verbonden aan de gegevenskwaliteit

Risico: Aangezien gegevens de basis vormen van elk ML-systeem, heeft de kwaliteit van deze gegevens een enorme impact op het potentieel van het systeem dat erop wordt gebouwd. Deze specifieke kwestie heeft in meerdere projecten centraal gestaan.
Gevolg: Een probleem dat JELLOOW verwacht, is dat de formulieren voor de vragenlijst veel verschillende sjablonen zullen volgen, waardoor ze moeilijk te vergelijken zijn.

Opmerking: Er is een oplossing voor dit probleem voorzien, waarbij JELLOOW een generieke set taken zal afleiden van de andere sjablonen.

3. Het risico verbonden aan het matchen

Risico: JELLOOW moet een algoritme gebruiken om haar activiteiten te kunnen uitoefenen.
Gevolg: Indien het gebruikte model niet of ondermaats presteert, kan JELLOOW haar activiteiten niet volgens de vooropgestelde kwaliteit uitoefenen hetgeen het business plan in het gedrang brengt indien er onvoldoende klanten kunnen aangetrokken worden (zoals vooropgesteld was in het businessplan).


Opmerking: Meerdere algoritmen kunnen multi-output regressie uitvoeren, dus het plan A van JELLOOW is om die te gebruiken. Mochten deze modellen ondermaats presteren, dan kan JELLOOW terugvallen op een similarity-matching aanpak waarbij de meest gelijkende zaak wordt gebaseerd op de kenmerken. De inspanning per deeltaak voor deze meest gelijkende taak wordt dan teruggegeven.

Type 3 - Risico in verband met de insolventie en het faillissement van de projecteigenaar

Risico: Het risico van insolventie betekent dat JELLOOW niet over voldoende middelen beschikt om haar betalingstermijnen te respecteren (staking van betalingen).
Gevolg: Als de onderneming geen alternatieve financiering vindt (geschokt krediet), kan het failliet gaan. De insolventie of het faillissement van JELLOOW kan leiden tot een lager of onbestaand rendement en in het ergste geval op een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Type 4 - Risico van lagere, vertraagde of geen opbrengsten 1. Risico verbonden aan het gebrek aan garanties

Risico: Noch de aandelen van JELLOOW noch de Participatieve Notes van het JELLOOW 1A compartiment van Spreds Finance bieden garanties op een rendement of op terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal.

2. Risico verbonden aan het gebrek van een vast rendement

Risico: Participatieve Notes bieden geen vast rendement. Het rendement van de Participatieve Notes hangt uitsluitend af van de prestaties van het Onderliggend Actief, namelijk de aandelen van JELLOOW.
Gevolg voor beide risico’s: Indien de voorspellingen van de projecteigenaar niet uitkomen (binnen de vooropgestelde timing), bestaat er een risico op een lager of onbestaand rendement en in het ergste geval op een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

Opmerking voor beide risico’s: Beleggers in Participatieve Notes dragen hetzelfde economisch risico als wanneer zij rechtstreeks als aandeelhouders van JELLOOW zouden beleggen.

Type 5 - Risico op faling van het financieringsvehikel

Risico: Hoewel elk compartiment van Spreds Finance 'bankruptcy-remote' is ten opzichte van andere compartimenten en ten opzichte van de algemene verplichtingen van Spreds Finance zelf (wat betekent dat schuldeisers zich niet kunnen wenden tegen een compartiment waarop zij geen directe rechten hebben), bestaat er een theoretisch risico op insolventie.

Gevolg: Indien een dergelijke insolventie zich zou voordoen, kunnen de Notehouders worden blootgesteld aan het risico van een aanzienlijke vertraging in de terugvordering van hun investering.

Opmerking: De kans dat dit risico zich voordoet is uitermate klein gelet op de structuur en organisatie van Spreds Finance, met name het compartimenteringmechanise en de hierboven beschreven ‘bankruptcy-remoteness’. Elke genomen deelneming in of verstrekte lening aan een projecteigenaar wordt geboekt in een afzonderlijk compartiment en wordt op gepaste wijze verwerkt in de boekhouding, rekening houdend met het feit dat de boekhouding per compartiment wordt gevoerd. Als gevolg van (i) de voorwaarden verbonden aan de uitgifte van Participatieve Notes, (ii) de statuten van Spreds Finance en (iii) artikel 10 van de wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën en in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de activa van een bepaald compartiment exclusief tot waarborg voor de rechten van de beleggers met betrekking tot dit compartiment.

Type 6 – Risico van illiquiditeit van de investering
1. Risico verbonden aan de afwezigheid van een georganiseerde wisselmarkt voor Participatieve Notes

Risico: Noch de projecteigenaar noch Spreds Finance organiseert een wisselmarkt voor Participatieve Notes. Het is aldus aan de belegger zelf om een koper te vinden voor zijn Participatieve Notes. Gelet op het ontbreken van een wisselmarkt voor Participatieve Notes, is er geen manier om op adequate wijze een vergelijkende prijsmethodiek voor Participatieve Notes vast te stellen.
Gevolg: Het is mogelijk dat een houder van Participatieve Notes geen koper kan vinden voor de Participatieve Notes die hij wil verkopen (aan de prijs waaraan hij wil verkopen).


Opmerking: Het is niet de bedoeling om de Participatieve Notes te verkopen maar om het Onderliggend Actief te verkopoen, vaak ter gelegenheid van de verkoop van de Onderliggende Onderneming zelf (zie Bijlage B, d)).

2. Risico verbonden aan de stemming door de algemene vergadering van houders van Participatieve Notes om te verkopen

Risico: Elke beslissing van Spreds Finance om aandelen van JELLOOW te verkopen, is onderworpen aan de goedkeuring van de houders van Participatieve Notes die ten minste 75% van de uitstaande Participatieve Notes vertegenwoordigen, tenzij Spreds Finance verplicht is deze te verkopen op grond van een contractuele of wettelijke bepaling.
Gevolg: Beleggers dragen dus het risico dat de algemene vergadering van de houders van Participatieve Notes de verkoop van de participatie weigert, in welk geval alle beleggers aan dit besluit gebonden zijn en dus moeten wachten op het verkrijgen van de terugbetaling van de Participatieve Notes.

3. Risico verbonden aan een investering in een jonge onderneming

Risico: Investeren in aandelen van jonge ondernemingen brengt het risico met zich mee dat er geen koper voor de aandelen wordt gevonden, of niet tegen een eerlijke prijs die een marktconform rendement oplevert, of dat er niet binnen een redelijke termijn een koper wordt gevonden.
Gevolg: Indien er geen koper wordt gevonden voor de participatie, is terugbetaling van de Participatieve Notes niet mogelijk.

Opmerking: Spreds Finance zal in het kader van haar bevoegdheden alles in het werk stellen om de best mogelijke prijs te verkrijgen.

Type 7 – Andere risico’s
1. Risico verbonden aan de afwezigheid van een analyse door Spreds Finance

Risico: Spreds Finance heeft geen analyse uitgevoerd van het voorgestelde project of van de financiële situatie van de Onderliggende Onderneming. Gevolg: Elke belegger die overweegt in te schrijven op Participatieve Notes dient zijn eigen analyse maken van de solvabiliteit, de activiteit, de financiële situatie en de vooruitzichten van JELLOOW.

Opmerking: Elke beslissing om te investeren in Participatieve Notes moet gebaseerd zijn op een uitgebreide analyse van het project en van dit blad met essentiële beleggingsinformatie. Het model van Spreds Finance voorziet niet in het voorstellen van geanalyseerde projecten aan beleggers maar stelt beleggers in staat om te investeren op basis van de informatie die hen ter beschikking werd gelegd, nadat ze hun eigen analyses hebben gemaakt.

2. Risico verbonden aan de naam van de Onderliggende Onderneming

Risico: Een andere speler op de markt heeft een zeer gelijkaardige naam.
Gevolg: Er zou verwarring kunnen optreden tussen de 2 merken voor (potentiële) klanten.

Opmerking: Vandaag richten concurrenten op de markt richten zich op het verbinden van merken met marketingbureaus of freelancers, maar negeren ze de belangrijkheid van relevante boodschappen. Op het matching gedeelte concurreert JELLOOW tegen spelers zoals Sortlist, Fiverr, Freelancers.com. Echter geen enkele concurrent maakt gebruik van diepgaande industrie-inzichten, markttrends en real-time datatracking om bedrijven in staat te stellen om succesvolle marketingcampagnes.
Naar het beste weten van de projecteigenaar, zijn er geen andere materiële risico’s verbonden aan diens activiteiten.