Eneco Zeebrugge 1A

Duurzame Ontwikkeling
Lening België 379 investeerders
Lening
Investeringstype
8 jaar
Duur lening
€ 293.100
Opgehaald bedrag
€ 50.000
Minimale doelstelling
0 dagen
Resterend
5%
Bruto intrestvoet
586% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

Potentiële investeerders worden erop gewezen dat het aangeduide brutorendement van 5% op jaarbasis over 6 jaar slechts van toepassing is na de verlening van de onherroepelijke vergunning voor het voorgestelde project. In afwachting hiervan, en voor een maximum van twee jaar na het afsluiten van de lening door MyMicroInvest Finance, zal er een lager brutorendement van 2% op jaarbasis van toepassing zijn. Bovendien kan de lening vervroegd terugbetaald worden vanaf drie jaar na het verlenen van de onherroepelijke vergunningen wat een vermindering in het voorgestelde rendement kan meebrengen.

Groepsstructuur Eneco

Voor de ontwikkeling en exploitatie van windenergie parken richt Eneco Wind Belgium NV projectvennootschappen die zullen instaan voor de bouw en het beheer de windmolens.

Het Vlaamse Visveiling project in Zeebrugge, hieronder 'Vlaamse Visveiling' genoemd, zal worden opgezet als een afdeling van Libeccio I NV, de dochtervennootschap van de naamloze vennootschap Eneco Wind Belgium waaraan de lening zal worden toegekend. De organisatorische structuur wordt hieronder schematisch weergegeven.

Beschrijving van de lening

MyMicroInvest Finance zal een lening toekennen van minimum 50,000 EUR en maximum 299,700 EUR, op basis van de uitgifte van de deelnemingseffecten. De lening is van het type "bullet", waarbij de hoofdsom wordt terugbetaald op het einde van de looptijd. Gedurende de looptijd van de lening wordt een jaarlijkse rente uitgekeerd aan de houders van de deelnemingseffecten. De lening heeft de volgende bruto rentevoeten:

  • 2% bruto rente gedurende maximum twee jaar, namelijk de periode tussen het toekennen van de lening en dat het Vlaamse Visveiling-project een onherroepelijke vergunning verkrijgt voor de constructie en/of exploitatie van één windturbine op het grondgebied van de visveiling in Zeebrugge, waarvoor de fondsen aangewend zullen worden;
  • 5% bruto rente gedurende de zes jaar volgend op het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning voor de constructie en/of exploitatie van één windturbine op het grondgebied van de visveiling in Zeebrugge.

De beschreven terugbetalingen voor een investering van 300 EUR kunnen worden samengevat in de tabel hieronder, gebaseerd op de volgende hypotheses:

  • de onherroepelijke vergunning wordt verkregen voor het Vlaamse Visveiling-project op het einde van de periode van twee jaar;
  • de lening wordt door MyMicroInvest Finance aan Libeccio I N.V. toegekend op 30 juli 2017

Indien de onherroepelijke vergunning niet is verkregen voor het Vlaamse Visveiling-project binnen een termijn van twee jaar, zal de hoofdsom samen met de verstreken rente worden uitbetaald aan de investeerders.
Op elk ogenblik voor het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning heeft Libeccio I N.V. het recht om een investering in een alternatief project aan te bieden aan MyMicroInvest Finance. MyMicroInvest Finance zal in dat geval een algemene vergadering van houders van deelnemingseffecten houden, waar iedere houder van deelnemingseffecten de keuze zal hebben om voor eenzelfde bedrag in het alternatieve project te investeren of om terugbetaald te worden.

Vanaf het derde jaar na het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning heeft Libeccio I N.V. het recht om op elk moment de lening gedeeltelijk of volledig vervroegd aan MyMicroInvest Finance terug te betalen. Dit recht op terugbetaling voor de vervaldag is uitoefenbaar mits een schriftelijke kennisgeving door Libeccio I N.V.. De uitoefening van het recht op vervroegde terugbetaling betekent dat Libeccio I N.V. ertoe verbonden is om het volledige hoofdsom van de lening terug te betalen vermeerderd met een herinvesteringspremie. Deze bedraagt:

  • maximum 6 maanden bruto rente in het geval dat de vervroegde terugbetaling plaatsvindt na minder dan 5 jaar na het verlenen van de onherroepelijke vergunning;
  • maximum 3 maanden bruto rente in het geval dat de vervroegde terugbetaling plaatsvindt na meer dan 5 jaar na het verlenen van de onherroepelijke vergunning.