Eneco Zeebrugge 1A

Duurzame Ontwikkeling
Lening België 379 investeerders
Lening
Investeringstype
8 jaar
Duur lening
€ 293.100
Opgehaald bedrag
€ 50.000
Minimale doelstelling
0 dagen
Resterend
5%
Bruto intrestvoet
586% gefinancierd
Deze financieringsronde werd afgesloten

Historische verslagen

Aangezien een nieuwe vennootschap opgericht zal worden om het windturbinepark van Zeebrugge te beheren, zijn er geen historische cijfers beschikbaar.

Financieel plan

Het bedrijfsplan en financieel plan zijn gebaseerd op schattingen van windstudies ontwikkeld door externe studiebureaus. Hieronder is een overzicht opgenomen, strekkend over een periode van 5 jaar, van de exploitatiefase. Dit prospectieve overzicht geeft inzicht in de terugbetalingscapaciteit van het windturbinepark. Voor de berekening van de jaarlijkse toekomstige kasstromen wordt uitgegaan van dezelfde grondslagen zoals die van toepassing zijn bij Eneco Wind Belgium NV’s overige windmolenparken. Enkele van de grondslagen, zijn de volgende:

 • Een productieprojectie op basis van externe studies van 9,3 Gwh per jaar;
 • Financiering over een periode van 10 jaar;
 • Groencertificaten over een periode van 15 jaar;
 • Afschrijving van de activa over een periode van 15 jaar;
 • De gebruikelijke en op dit moment van toepassing zijnde investeringssteun en belastingen.

Omzetstromen

Het verwachte rendement van de investering in het park is afhankelijk van een aantal aannames en prognoses. De verwachte windopbrengst van de windturbines, gebaseerd op een onafhankelijke studie van een erkend studiebureau en Eneco in-house analyse, bedraagt in totaal ongeveer 9,3 GWh/jaar. De Onderliggende Vennootschap zal een afnamecontract opzetten met Eneco Energy Trade B.V. (100% dochteronderneming van Eneco B.V.) voor zijn elektriciteit en zijn groenestroomcertficaten. De looptijd van dit eerste afnamecontract dient nog bepaald te worden.

Kosten

De jaarlijks terugkerende kosten zullen bestaan uit de exploitatiekosten en belastingen. De belangrijkste zijn:

 • preventief onderhoud en reparaties van de windturbines (contract op 15 jaar met turbineleverancier); en de daarbij behorende elektrische en civieltechnische installaties;
 • recht van opstal voor gebruik van de grond en het onderhoud daarvan;
 • verzekeringen (van de windturbines, voor machinebreuk en bedrijfsschade);
 • kosten voor het beheer van het park (contract met Eneco Wind Belgium NV);
 • transport van elektriciteit en gebruik van het elektriciteitsnet;
 • verbruik van elektriciteit (in het geval de windturbines niet draaien);
 • accountants en administratieve kosten;
 • regionale belasting zoals aangekondigd op windturbines;
 • vennootschapsbelasting wordt op basis van 33,99% van de brutowinst berekend.

Verder wordt er rekening gehouden met (i) een investeringsaftrek voor energie-inspanningen die resulteert in een fiscale aftrek van 2,37 miljoen EUR en dat overgedragen kan worden voor een maximaal jaarlijks bedrag van 946,800 EUR (fiscaal jaar 2015) en (ii) mogelijk een notionele intrestafrek intrest op het kapitaal in zoverre deze wordt aangehouden door de Belgische overheid.

Financiële tabellen

Het overzicht in bijlage hieronder geeft de belangrijkste kerncijfers weer van het financiële plan.

Download ENECO - Samenvatting financieel plan projectie 5 jaren NL.pdf