YNIOS Pharma 1A

Aandelen
€ 105.000
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 70 investeerders
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

Wanneer een investeerder investeert in het voorgestelde project, schrijft hij in op een door Spreds Finance uitgegeven schuld-instrument. Dit financiële instrument wordt een participatieve Note (Equity-Linked Note) genoemd. Dit instrument is de economische spiegel van een deelname in de onderliggende onderneming is uitgegeven en geeft de belegger recht op dezelfde meerwaarde. Het geeft echter niet het recht om te stemmen zoals een traditionele aandeelhouder, aangezien alleen Spreds Finance aandeelhouder wordt.

Het YNIOS Pharma 1A Compartiment van Spreds Finance zou samen met andere investeerders deelnemen aan de bredere financiering van YNIOS Pharma die gepland is tussen € 50.000 en € 500.000 (de "Kapitaalverhoging"). Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 500 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

Voorwaarden van de aanbieding


Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500.

Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
Het maximale aanbiedingsbedrag is € 250.000.

De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van YNIOS Pharma door Spreds Finance (zie hieronder):

- Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 50.000 en niet meer dan € 500.000.

- Eén of meer investeerders investeren minimaal € 25.000, en dit zonder gebruik te maken van het Spreds Finance YNIOS Pharma 1A Compartiment.

- De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 5.370.000.

- Het YNIOS Pharma 1A Compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het YNIOS Pharma 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal €25.000 zijn.

- Spreds Finance wordt gelijke rechten toegekend op het vlak van overdraagbaarheid van de aandelen van YNIOS Pharma als deze toegekend aan andere investeerders die deelnemen aan de Kapitaalverhoging.

- Bovendien wordt aan Spreds Finance een volgrecht toegekend met betrekking tot één of meer aandeelhouders van YNIOS Pharma in die zin dat, in geval van overdracht van aandelen van de onderneming door de aangewezen aandeelhouder (met inbegrip van de verkoop, overdracht, ruil, enz. van aandelen) Spreds Finance het recht heeft om haar aandelen in YNIOS Pharma op hetzelfde moment, in dezelfde verhouding en onder dezelfde voorwaarden over te dragen.

Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 12 februari 2023, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

Kalender van de aanbieding


De inschrijvingsperiode begint op 16 mei 2022 (de " Begindatum ") en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 16 augustus 2022 is.

De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten, op beslissing van Spreds Finance, van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt.

De inschrijvingsperiode kan bij besluit van Spreds Finance worden verlengd voor een periode van maximaal 3 maanden, aldus eindigend op 16 november 2022, indien het totale bedrag van de inschrijvingen op de oorspronkelijk voorziene Afsluitingsdatum (d.w.z. 16 augustus 2022) ten minste € 20.000 bedraagt. Spreds Finance kan de inschrijvingsperiode alleen verlengen als het totale bedrag van inschrijvingen bij YNIOS Pharma niet hoger is dan € 500.000, d.w.z. het maximumbedrag van deze financieringsronde voor YNIOS Pharma.

Beleggers die hebben ingeschreven op de participatieve Notes vóór een eventuele wijziging van de inschrijvingsperiode, of deze nu vervroegd wordt afgesloten of verlengd, worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en hebben het recht om hun belegging gedurende 14 dagen, vanaf de dag volgend op de dag van verzending van deze e-mail, terug te trekken. In afwijking van het voorgaande kan het herroepingsrecht bij vervroegde afsluiting van het aanbod slechts gedurende 2 werkdagen worden uitgeoefend, indien de Kapitaalverhoging van YNIOS Pharma binnen 14 dagen na de aldus gewijzigde Afsluitingsdatum moet plaatsvinden.

De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt (de "Effectieve datum"), indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 16 februari 2023 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 16 augustus 2022. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

Tax shelter (45%)


Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.

De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.

Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 225 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.

Het beschikbare tax shelter budget is € 250.000.