YNIOS Pharma 1A

Aandelen
€ 105.000
totaal opgehaald bedrag
  • Gesteund door meer dan 70 investeerders
  • Geniet van een belastingvermindering
Deze financieringsronde werd afgesloten

De participatieve fondsenwerving heeft tot doel het startbudget van de onderneming te vormen. Met dit budget zal de onderneming personeel kunnen aanwerven en preklinische ontwikkelingsprogramma's kunnen voorbereiden voor medische behandelingen die aan farmaceutische bedrijven zullen worden voorgesteld.

De onderneming streeft ernaar in het eerste jaar winstgevend te zijn, met een klein positief nettoresultaat. Het tweede jaar zou dezelfde effecten moeten hebben in termen van winst, terwijl de onderzoekuitgaven met een factor ~4 worden vermenigvuldigd en de personeelsuitgaven met ~2, maar de inkomsten van jaar tot jaar verdrievoudigen (500k-€1.500k). De impact op de EBIDTA zal al aanzienlijk zijn met een verdubbeling op jaarbasis (€164k-€386k).

Het is in het derde jaar dat het nettoresultaat aanzienlijk stijgt (€ 825.000), aangezien de uitgaven (O&O en HR) weinig evolueren, terwijl de inkomsten hun positieve evolutie voortzetten. Ook de EBITDA verviervoudigde (€1.622k).

Verwacht wordt dat de kasstroom vanaf het eerste boekjaar positief zal zijn, rekening houdend met een fondsenwerving van 300.000 euro, en de volgende jaren een jaarlijks overschot zal opleveren.

De onderneming baseert haar toekomstige inkomsten op licenties en samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven die het nut inzien van de door YNIOS PHARMA voorgestelde innovaties in hun ontwikkelingspijplijn te integreren. De onderneming streeft ernaar in het eerste jaar van haar bestaan een eerste samenwerking met een partner aan te gaan. Een inkomstencijfer van 500.000 euro in het eerste jaar, oplopend tot 1,5 miljoen euro en vervolgens tot 3 miljoen euro in de daaropvolgende jaren zijn consistente inkomstenramingen.

Daarnaast zal de onderneming overheidsfinanciering aanvragen om haar ontwikkeling gedurende de eerste drie jaar te ondersteunen, voor een bedrag van respectievelijk 191.000, 413.000 en 233.000 euro.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de resultatenrekening over de eerste drie jaar weer.


Gematigdheidshalve zij erop gewezen dat het financieel plan is gebaseerd op lage verwachtingen inzake inkomsten uit samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven. De normen van de industrie liggen over het algemeen veel hoger, waardoor - indien in de praktijk toegepast - de resultaten aanzienlijk zullen verbeteren