Eneco Zeebrugge 1B

Lening
Een premiere voor Vlaanderen: crowdlending voor participatie in een windmolenproject
€ 297.000
totaal opgehaald bedrag
 • Gesteund door meer dan 400 investeerders
Deze financieringsronde werd afgesloten

De termen met een hoofdletter zijn gedefinieerd in de woordenlijst van de Investeringsvoorwaarden.

De aandacht van de lezer wordt gericht op het feit dat een investering in de financiële instrumenten die in de Investeringsvoorwaarden beschreven worden (de "Notes") ernstige risico's met zich mee brengt. Onder deze risico's, die meer gedetailleerd worden beschreven in de Investeringsvoorwaarden, kan men met name de volgende aanduiden.

Vooreerst dient de potentiële investeerder aandachtig de volgende risico's verbonden aan de operaties van de Onderliggende Vennootschap te beschouwen:

 • Technische gebreken: het risico bestaat dat de geplaatste turbines niet naar behoren functioneren. In dat geval zal er minder of geen elektriciteit worden opgewekt en kan dit invloed hebben op de financiële situatie en de resultaten van de Onderliggende Vennootschap. Indien dit langdurig het geval is, bestaat het risico dat de houder van de Notes niet de (volledige) intrest of de (volledige) inleg betaald zal krijgen.
 • Calamiteiten: het risico bestaat dat zich schade aan het Windpark voordoet door oorzaken van buitenaf. In dat geval is het mogelijk dat er gedurende kortere of langere tijd geen elektriciteit wordt opgewekt. De Onderliggende Vennootschap zal zich verzekeren tegen breuk en interne brandschade, door dergelijke oorzaken van buitenaf zoals blikseminslag, vliegtuigschade, ontploffingen en voor schade door brand veroorzaakt door een bron die buiten de Onderliggende Vennootschap ligt als wel als voor schade veroorzaakt door brand ontstaan uit het systeem. Daarnaast bestaat het risico dat de Onderliggende Vennootschap aansprakelijk wordt gesteld door derden die door toedoen van de onderliggende vennootschap schade geleden hebben. In dat geval zal het beschikbare geld (tevens) moeten worden aangewend ter voldoening van die schade, in zoverre deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van de Onderliggende Vennootschap wordt gedekt. Het gevolg daarvan kan zijn dat MyMicroinvest Finance en bijgevolg de houder van de Notes niet (volledig) kan worden betaald. Bij langdurig oponthoud door reparaties zullen bovendien de gemiste inkomsten gedekt worden door de bedrijfsstilstandsverzekering. Verzekeringcontracten zijn in duurtijd verlengbaar maar hebben in theorie een maximale duurtijd van één jaar. Gezien de volatiliteit op de verzekeringsmarkt, is het niet zeker dat alle voornoemde risico’s in de toekomst verzekerbaar zijn, en dit om economische, technische of legale redenen.
 • Geluidshinderrisico: naar aanleiding van de sectoriële voorwaarden met betrekking tot de windmolenparken (VLAREM II – artikel 5.20.6.1 Richtwaarden voor windturbine geluid), bestaat het risico dat de windmolens licht geremd zullen moeten worden.
 • Windrisico: de mogelijkheid bestaat dat het minder waait dan verwacht. Het gevolg daarvan zou zijn dat er minder elektriciteit wordt opgewekt, hetgeen zou resulteren in lagere inkomsten voor de Onderliggende Vennootschap. Dit zou er in kunnen resulteren dat de Onderliggende Vennootschap niet voldoende geld heeft om MyMicroInvest Finance terug te betalen die bijgevolg ook niet kan doorstorten naar de houders van de Notes. De ingeschatte gemiddelde elektriciteitsopbrengst bedraagt 9.206 MWh per jaar. Deze inschatting is gebaseerd op in-house simulaties alsook op basis van een onafhankelijke studie door Tractebel Engineering.
 • Elektriciteitsprijsrisico: er is een mogelijkheid dat de door de Onderliggende Vennootschap opgewekte elektriciteit door een lage verkoopprijs onvoldoende opbrengt om de MyMicroinvest Finance terug te betalen die op zijn beurt de houders van de Notes niet kan uitbetalen. De Onderliggende Vennootschap zal een afnamecontract met Eneco Energy Trade B.V. (100% dochteronderneming van N.V. Eneco Beheer op haar beurt een 100% dochteronderneming van Eneco Groep N.V.) opzetten.
 • Groenestroomcertificaatprijsrisico: er is een mogelijkheid dat de door de Onderliggende Vennootschap opgewekte elektriciteit door een lage verkoopprijs onvoldoende opbrengt om de Lening terug te betalen. De Onderliggende Vennootschap zal een afnamecontract met Eneco Energy Trade B.V. opzetten. Het groenestroomcertificaatprijsrisico wordt in zekere mate beperkt door het bandingsfactor prijsmechanisme voor groenestroomcertificaten. Deze gegarandeerde minimumprijs geldt voor een periode van 15 jaar. De beslissing dat de Onderliggende Vennootschap recht heeft op deze minimumprijs werd genomen door de bevoegde administratie, met name het Vlaamse Energie Agentschap (VEA).
 • Afnameconcentratie risico: het feit dat alle door de Onderliggende Vennootschap gegenereerde stroom afgenomen zal worden door één enkele afnemer, namelijk Eneco Energy Trade B.V. (hierna E.E.T. genoemd), zou als een risico beschouwd kunnen worden. Het afnameconcentratierisico wordt beperkt door enerzijds de verhandelbaarheid van deze stroom en de groenenergie-certificaten, en anderzijds het feit dat E.E.T. een garantie geniet van Eneco Groep N.V. met betrekking tot haar schulden aan derden.
 • Transmissienet en distributienet: de exploitatie van een windpark vereist een transmissie -en distributienet. Het lokale transmissienet en/of distributienet kan storingen vertonen. Zelfs indien Libeccio I NV aan al haar verplichtingen voldoet, kunnen dergelijke storingen een nadelig effect hebben op de activiteiten, financiële toestand en resultaten van de Onderliggende Vennootschap.
 • De Onderliggende Vennootschap treft alle maatregelen om de risico’s van ongevallen met betrekking tot de exploitatie van zijn infrastructuren te beperken. Dit risico kan echter niet worden uitgesloten en elk ernstig ongeluk zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie van de Onderliggende Vennootschap.
 • Geschillen In de normale uitvoering van zijn activiteiten kan de Onderliggende Vennootschap betrokken geraken bij geschillen met derden die gevolgen kunnen hebben voor zijn financiële situatie. Indien nodig worden voor deze geschillen voorzieningen aangelegd en de Onderliggende Vennootschap wordt ook gedekt door verzekeringen die zijn mogelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden dekken. Het valt echter niet uit te sluiten dat toekomstige geschillen ongunstige gevolgen hebben op de financiële situatie van de Onderliggende Vennootschap.

Bijkomend dient de potentiële investeerder de volgende algemene risico's verbonden aan het financieel instrument en een investering via MyMicroInvest in acht te nemen:

 • Het risico dat verband houdt met het feit dat de Lening niet onderworpen is aan een garantie en ondergeschikt is aan eventuele bankfinanciering. Daarnaast kan de Lening terugbetaald worden voor de vervaldatum, naar het goeddunken van Eneco 'Vlaamse Visveiling' en zoals beschreven in het gedeelte 'Eigenschappen van de Lening' in de tabel waarin de essentiële kenmerken van de belegging worden samengevat (terug te vinden in de Investeringsvoorwaarden). Een vervroegde terugbetaling van de Lening zou het verwachte rendement voor de beleggers verminderen.
 • Het risico dat verband houdt met het feit dat de waarde van de terugbetaling van de Notes en hun eventuele rendement volledig afhankelijk is van de evolutie van de onderneming Eneco 'Vlaamse Visveiling', waarvan de financiering uitsluitend door investeerders, inclusief het publiek, wordt verzekerd. Dat de investering risico's biedt die tenminste vergelijkbaar zijn met een directe investering in een lening toegekend aan Eneco 'Vlaamse Visveiling', met name het risico op verlies van 100% van de investering.
 • Het risico dat gekoppeld is aan het feit dat MyMicroInvest Finance slechts een beperkte verificatie heeft verricht van de door Eneco 'Vlaamse Visveiling' verstrekte informatie en dat MyMicroInvest Finance de investeringsmogelijkheid niet verifieert en geen uitspraak doet over hoe het netto bedrag dat door deze uitgave wordt opgehaald zal worden belegd. MyMicroInvest Finance heeft niet nagegaan hoe realistisch het financieel plan van Eneco 'Vlaamse Visveiling' is. De beleggers worden geacht zelf een oordeel te vellen over de investeringsmogelijkheid op basis van de informatie die zij verstrekt hebben.
 • Het risico dat verband houdt met het feit dat door toedoen van de Uitgaven in verband met de Onderliggende Activa, de opbrengsten van de Noteholders negatief kunnen zijn, zelfs indien de opbrengsten ontvangen door MyMicroInvest Finance ten opzichte van de Lening die wordt toegekend aan Eneco 'Vlaamse Visveiling' hoger zijn dan het bedrag dat in Eneco 'Vlaamse Visveiling' werd geïnvesteerd bij de uitgifte van de Notes. Het bedrag van de Uitgaven in verband met de Onderliggende Activa, die niet beperkt zijn tot een bepaald bedrag, is in dit stadium niet te bepalen. Een gedetailleerd overzicht van de Uitgaven in verband met de Onderliggende Activa zal worden verstrekt aan de Noteholders op de Vervaldatum en, indien van toepassing, op de datum van de betaling van de netto variabele opbrengsten.
 • Het risico met betrekking tot het gebrek aan liquiditeit van de Notes, wat betekent dat de inschrijver mogelijk geen koper vindt voor de Notes die hij later later zou willen verkopen.
 • Het risico verbonden aan de afwezigheid van een vaste rente op de Notes, voor zover de verwachte rente variabel is en afhangt van de inkomsten die MyMicroInvest Finance heeft ontvangen op haar investering in Eneco 'Vlaamse Visveiling' en daarmee de capaciteit van Eneco 'Vlaamse Visveiling' om de bedragen die verschuldigd zijn op basis van de Lening toegekend aan Eneco 'Vlaamse Visveiling' terug te betalen. MyMicroInvest Finance kan niet garanderen dat een rentevergoeding of terugbetaling van kapitaal zal plaatsvinden en de enige verplichting van MyMicroInvest Finance naar Investeerders is de proportionele overdracht van eventuele betalingen van rente of terugbetalingen van het kapitaal van MyMicroInvest Finance van Eneco 'Vlaamse Visveiling' in het kader van de Lening die eraan is toegekend.
 • Het risico in verband met het houden van een vordering tegen een recentelijk opgerichte onderneming, de Uitgever, met als doel deelnemingen te nemen in bedrijven die over het algemeen hun werkzaamheden starten en waarvan de financiële soliditeit niet kan worden beoordeeld op basis van concrete elementen.

Alle potentiële inschrijvers op de Participatieve Nota’s zoals hierin beschreven, worden eraan herinnerd dat hun belangen vertegenwoordigd worden door MyMicroInvest Finance. Het is in het belang van de Notehouders om algemene vergaderingen van Notehouders bij te wonen aangezien zulke vergaderingen zullen worden bijeengeroepen om belangrijke besluiten te nemen die de rechten van de Notehouders kunnen beïnvloeden (met inbegrip van: besluit tot wijziging van de Investeringsvoorwaarden van de Nota's, beslissing om Uitzonderlijke Uitgaven te treffen die kan resulteren in een situatie waar Notehouders extra geld aan de Emittent zullen betalen ter dekking van de voorfinanciering van dergelijke uitgaven, besluit om de Lening toegekend aan Eneco 'Vlaamse Visveiling' te vervangen, beslissing over wijziging in de bepalingen die de eigenschappen van de verstrekte Leningen beïnvloeden. Elk besluit om materiële wijzigingen aan te brengen aan de Investeringsvoorwaarden of een beslissing om de rechten die verband houden met de Onderliggende Activa te wijzigen, zijn onderhevig aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Notehouders die samengesteld moet worden volgens de bepalingen van de artikelen 574 en 575 van het Wetboek Vennootschappen met betrekking tot quorum en meerderheid. De artikelen 570 tot en met 580 van het Belgisch Wetboek Vennootschappen zijn naar analogie toepasbaar.