Nieuw vennootschapsrecht | Deel 5: Afschaffing van het aandelenkapitaal

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

adult-blur-businesswoman-374897.jpg

De recente herziening van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt gekenmerkt door belangrijke wijzigingen in het stelsel van de vroegere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), die herdoopt werd in de besloten vennootschap (BV), in het bijzonder voor wat betreft de afschaffing van het kapitaal voor dit type vennootschap.

De voormalige BVBA diende immers een minimum kapitaal van €18.500 te hebben dat diende als bescherming van de schuldeisers en ook als verdeelsleutel voor de aandeelhouders. De afschaffing van het kapitaal heeft een grote invloed op de regels over de uitgifte van nieuwe aandelen, de uitkering aan aandeelhouders en de alarmbelprocedure.

De BV heeft geen wettelijk of minimaal vereist kapitaal. De oprichters moeten er echter voor zorgen dat de onderneming beschikt over voldoende eigen vermogen bij oprichting voor de geplande activiteiten en rekening houdend met verschillende financieringsbronnen (zoals bankleningen) (artikel 5:3 WVV). Daarom moeten de oprichters bij de oprichting van een BV een gedetailleerd financieel plan opstellen, met rechtvaardiging van het bedrag van het eigen vermogen voor de geplande activiteiten. Als vervolgens blijkt dat het oorspronkelijke eigen vermogen op het moment van oprichting duidelijk ontoereikend was om de normale uitoefening gedurende minstens twee jaar te garanderen, kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld voor een deel of het geheel van de verplichtingen van de onderneming.

adults-collaborate-collaboration-1036641.jpg

Daarnaast genieten schuldeisers een dubbele bescherming bij de uitkering aan de aandeelhouders (bv. in de vorm van dividenden). Om een uitkering aan de aandeelhouders te laten doorgaan moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

Nettoactieftest: de algemene vergadering ziet erop toe dat het nettoactief van de BV na de uitkering niet negatief wordt (art. 5:142).

Liquiditeitstest: de betaling vindt pas plaats indien het bestuursorgaan in een intern verslag bevestigt dat de BV in staat zal zijn haar opeisbare schulden te betalen gedurende minstens 12 maanden na de datum van uitkering (art. 5:143).

De vennootschap kan de terugbetaling eisen van alle uitkeringen die in strijd met de nettoactieftest en liquiditeitstest werden gedaan.
Weet dat de wetgever, parallel met de afschaffing van het begrip kapitaal, verschillende regels voor de bescherming van het eigen vermogen heeft behouden.

Zo moeten bijvoorbeeld de door de vennootschap uitgegeven aandelen altijd volledig en onvoorwaardelijk worden ingeschreven (art. 5:5) en moeteninbrengen in natura altijd vergezeld worden van een verslag betreffende de waardering door een bedrijfsrevisor (art. 5:7).

Op 1 januari 2020 zullen alle BVBA’s automatisch worden omgezet in BV’s, wat betekent dat het kapitaal en de wettelijke reserve van alle bestaande BVBA’s zal worden omgezet in statutair onbeschikbaar eigen vermogen (art. 39 Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen). Een statutenwijziging kan dit eigen vermogen vrij geven.

Elke week wordt een nieuw artikel omtrent het nieuwe vennootschapsrecht gepubliceerd, blijf dus zeker onze nieuwsbrief volgen!