Nieuw vennootschapsrecht | Deel 3: De NV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

adult-blur-businessman-288477.jpg

Met betrekking tot de naamloze vennootschap zijn er veel wijzigingen opgenomen in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat afgelopen mei in werking is getreden. De NV’s zijn hierbij onderworpen aan een algemene herziening met het oog op de harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor de ondernemer. Het nieuwe recht houdt echter rekening met de Europese kapitaalbeperkingen en -normen, die met name zijn vastgelegd in de Europese richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Nu kan een NV worden opgericht door één enkele aandeelhouder, hetgeen voorheen enkel mogelijk was voor BVBA's (de huidige BV's). Daarnaast zijn de regels voor het verkrijgen van aandelen vereenvoudigd en zijn er strengere regels gecreëerd voor de gelijkheid van aandeelhouders en transparantie bij de wederverkoop van aandelen.

Merk op dat het startkapitaal van 61.500 euro voor de oprichting van de NV wordt gehandhaafd, dit in tegenstelling tot de BV waarvoor het vroegere vereiste startkapitaal van 18.500 euro niet langer vereist is.

desk-3139127_1920.jpg

Met betrekking tot het beheer van de NV is een belangrijke wijziging aangebracht, aangezien het nieuwe recht nu de keuze biedt tussen drie verschillende bestuursmodellen:

Monistisch bestuur: dit is het klassieke model dat we reeds kenden. De Raad van Bestuur vormt een college dat verschillende comités kan creëren.

Monistisch bestuur met één enkele bestuurder: dit model biedt de mogelijkheid om in de statuten een vetorecht te voorzien aan deze enige bestuurder voor bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de wijziging van de statuten. Bovendien kunnen de statuten voorzien in de opvolging van deze bestuurder in geval van overlijden.

Duaal bestuur: dit model verdeelt het bestuur van de vennootschap in enerzijds een raad van toezicht die wordt benoemd door de algemene vergadering en die toeziet op de algemene strategie (en een aantal bij wet voorziene aangelegenheden) en anderzijds een directieraad die wordt benoemd door de raad van toezicht en verantwoordelijk is voor de operationele leiding van de vennootschap en is belast met residuele bevoegdheden. Deze twee raden hebben elk minimaal 3 leden, maar een (natuurlijke of rechts-) persoon kan slechts deel uitmaken van één raad.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
De NV is in elk geval zo ontwikkeld dat zij de referentievorm blijft voor grote en beursgenoteerde ondernemingen.
Capture_d_écran_2019-09-27_à_13.48.12.png
Elke week wordt een nieuw artikel omtrent het nieuwe vennootschapsrecht gepubliceerd. Blijf dus zeker onze nieuwsbrief volgen!